Меню
Поискрефераты скачать Финансовая стойкость предприятия

p> 10) обминання дебіторів з високим ризиком, наприклад, якщо покупці належать до країни чи галузі, що переживають істотні фінансові труднощі.

Стосовно скорочення поточних зобов’язань підприємства, то:

. По-перше, необхідний базовий запас коштів для виконання поточних розрахунків.

. По-друге, необхідні визначені кошти для покриття непередбачених витрат.

. По-третє, доцільно мати визначену величину вільних коштів для забезпечення можливого чи прогнозованого розширення діяльності.

Список використаної літератури:

1. Амуржиев О.В., Дорогавцев А.Е. Неплатежі: способи запобігання і скорочення – М.: Аркаюр, 1994.

2. Артеменко В.Г., Беллендир М.В. Фінансовий аналіз – М.: ДИС, 1997.

3. Абрютина М.С. Грачев А.В. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия. Учебно-практическое пособие. – М.: «Дело и сервис», 1998.

4. Баканів М.И., Шеремет А.Д. Теорія економічного аналізу – М.: Фінанси і статистика, 1993.

5. Балабонов И.Т. Аналіз і планування фінансів діючого суб'єкта. – М.:

Фінанси і статистика, 1994.

6.

7. Бандурка О.М., Коробів М.Я. та ін. Фінансова діяльність підприємства –

К.: ЛИБІДЬ, 1998.Баканів М.И., Шеремет А.Д. Теорія економічного аналізу – М.: Фінанси і статистика, 1993.

8. Бланк И.А. Фінансовий менеджмент: Навчальний курс – К.: НИКА-ЦЕНТР,

2001.

9. Бріхем Є. Основи фінансового менеджменту – К.: Молодь, 1994.
10. Вітлінський В.В., Наконечний С.І. Ризик у менеджменті – К.: ТОВ

"БОРИСФЕН-М", 1996.
11. Вожжов А.П., Новикова Р.О. “Фінансові методи забезпечення економічного зростання.” // Фінанси України. 2001. №3.
12. Закон України “Про господарські товариства” 1991 р. – http//www.rada.kiev.ua/.
13. Зятковський І. В. “Бюджет підприємства, як інструмент управління фінансовими ресурсами”// “Фінанси України”, №7, 2001 р. – ст. 75-80.
14. Едронова В.Н., Мизиковский Е.А. Облік і аналіз фінансових активів.

М.: "Фінанси і статистика", 1995 р.
15. Коласс Б. Керування фінансовою діяльністю підприємства: проблеми, концепції і методи – М.: Фінанси, 1997
16. Криворучко М.І., Петровський В.В. Облік та аналіз фінансових активів –

К.: "Фенікс", 1997.
17. Крейнина М.Н. Фінансове становище підприємства. Методи й оцінки. — М.:

ИКЦ "Дис". - 1998.

18. Ковальов Д., Сухорукова Т. “Економічна безпека підприємства” //

Економіка підприємства. -2001.- №4 .
19. Ковалев В.В., Патров В.В. Как читать баланс. – М.: Финансы и статистика, 1998.
20. Крейнина М.Н. Фінансове становище підприємства. Методи й оцінки. — М.:

"Дис". - 1998.
21. Любушин М.П., Лещева В.Б., Дьякова В.Г. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия. Учебное пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА,

1999.
22. Національні стандарти бухгалтерського обліку // Усі про бухгалтерський облік – 2001. №37.
23. Родіонова Н. В. “Антикризовий менеджмент” Навч. посібник для вузів. –

М.: ЮНІТІ-ДАНА, 2001 р. – ст. 187.
24. Савицька Г.В. Аналіз господарської діяльності підприємства: 2-ге вид., доп. - М.: ИП «Екоперспектива», 1997.
25. Терещенко С. І. “Моделі оцінки платоспроможності підприємства”//

“Фінанси України”, №7, 2001 р. – ст. 69-75.
26. Шеремет А.Д., Негашев Е.В. Методика финансового анализа. – М.: Инфра –

М, 1999

Додатки.

Додаток №1

Форма №1: «Баланс» підприємства ЗАТ «Сільгосппродукт» за 2 квартал 2001 року.

|Актив |Код |На початок |На кінець |
| |рядка |звітного року |звітного |
| | | |періоду |
|1 |2 |3 |4 |
| | | | |
|І. Необоротні активи | |
|Незавершене будівництво |020 | | |
|Основні засоби: | | | |
|Залишкова вартість |030 |288,7 |284,2 |
|Первісна вартість |031 |293,0 |301,4 |
|Знос |032 |-4,3 |-17,2 |
|Довгострокові фінансові |040 |280,9 |282,3 |
|інвестиції | | | |
|Інші необоротні активи |070 | | |
|Усього за розділом I |080 |569,6 |566,5 |
|ІІ. Оборотні активи | |
|Виробничі запаси |100 | | |
|Готова продукція |130 |58,9 |385,8 |
|Дебіторська заборгованість за | |
|товари, роботи, послуги: | |
|чиста реалізаційна вартість |160 |1809,7 |3166,9 |
|первісна вартість |161 |1809,7 |3166,9 |
|резерв сумнівних боргів |162 | | |
|Дебіторська заборгованість за |170 |13,3 |1,2 |
|розрахунками з бюджетом | | | |
|Інша поточна дебіторська |210 |24,6 |41,2 |
|заборгованість | | | |
|Поточні фінансові інвестиції |220 | | |
|Грошові кошти та їх еквіваленти:| |
|в національній валюті |230 | | |
|в іноземній валюті |240 | | |
|Інші оборотні активи |250 | | |
|Усього за розділом II |260 |1906,5 |3595,1 |
|ІІІ. Витрати майбутніх періодів |270 |0,5 |0,5 |
|Баланс |280 |2476,6 |4162,1 |
|Пасив |Код |На початок |На кінець |
| |рядка |звітного року |звітного |
| | | |періоду |
|1 |2 |3 |4 |
| | | | |
|І. Власний капітал | |
|Статутний капітал |300 |92,5 |92,5 |
|Додатковий вкладений капітал |320 | | |
|Резервний капітал |340 | | |
|Нерозподілений прибуток |350 |-311,6 |-320,0 |
|(непокритий збиток) | | | |
|Неоплачений капітал |360 | | |
| | | | |
|Усього за розділом І |380 |-219,1 |-227,5 |
|ІІ. Забезпечення наступних |430 | | |
|витрат і платежів | | | |
|ІІІ. Довгострокові зобов'язання |480 | | |
|IV. Поточні зобов'язання | | | |
|Короткострокові кредити банків |500 |1 305,9 |1 768,5 |
| | | | |
|Поточна заборгованість за |510 | | |
|довгостроковими зобов'язаннями | | | |
|Кредиторська заборгованість за |530 |199,4 |104,1 |
|товари, роботи, послуги | | | |
|Поточні зобов'язання за | |
|розрахунками: | |
| | |
|з бюджетом |550 |1,0 |1,2 |
|зі страхування |570 |3,7 |1,4 |
|з оплати праці |580 |8,2 |3,1 |
|Інші поточні зобов'язання |610 |1177,5 |2511,3 |
|Усього за розділом IV |620 |2695,7 |4389,6 |
|V. Доходи майбутніх періодів |630 | | |
|Баланс |640 |2476,6 |4162,1 |

Додаток №2

Форма №1: «Баланс» підприємства ЗАТ «Сільгосппродукт» за 3 квартал 2001 року.

|Актив |Код |На початок |На кінець |
| |рядка |звітного року |звітного |
| | | |періоду |
|1 |2 |3 |4 |
| | | | |
|І. Необоротні активи | |
|Незавершене будівництво |020 | | |
|Основні засоби: | | | |
|Залишкова вартість |030 |288,7 |1275,6 |
|Первісна вартість |031 |293,0 |1301,4 |
|Знос |032 |-4,3 |-25,8 |
|Довгострокові фінансові |040 |280,9 |357,9 |
|інвестиції | | | |
|Інші необоротні активи |070 | | |
|Усього за розділом I |080 |569,6 |1633,5 |
|ІІ. Оборотні активи | |
|Виробничі запаси |100 | | |
|Готова продукція |130 |58,9 |1858,8 |
|Дебіторська заборгованість за | |
|товари, роботи, послуги: | |
|чиста реалізаційна вартість |160 |1809,7 |2165,5 |
|первісна вартість |161 |1809,7 |2165,5 |
|резерв сумнівних боргів |162 | | |
|Дебіторська заборгованість за |170 |13,3 |1,5 |
|розрахунками з бюджетом | | | |
|Інша поточна дебіторська |210 |24,6 |40,9 |
|заборгованість | | | |
|Поточні фінансові інвестиції |220 | | |
|Грошові кошти та їх еквіваленти:| |
|в національній валюті |230 | | |
|в іноземній валюті |240 | | |
|Інші оборотні активи |250 | | |
|Усього за розділом II |260 |1906,5 |4066,7 |
|ІІІ. Витрати майбутніх періодів |270 |0,5 |1,9 |
|Баланс |280 |2476,6 |5702,1 |

|Пасив |Код рядка|На початок |На кінець |
| | |звітного року |звітного |
| | | |періоду |
|1 |2 |3 |4 |
| | | | |
|І. Власний капітал | |
|Статутний капітал |300 |92,5 |92,5 |
|Додатковий вкладений капітал |320 | | |
|Резервний капітал |340 | | |
|Нерозподілений прибуток |350 |-311,6 |-325,3 |
|(непокритий збиток) | | | |
|Неоплачений капітал |360 | | |
|Усього за розділом І |380 |-219,1 |-232,8 |
|ІІ. Забезпечення наступних |430 | | |
|витрат і платежів | | | |
|ІІІ. Довгострокові зобов'язання |480 | | |
|IV. Поточні зобов'язання | | | |
|Короткострокові кредити банків |500 |1 305,9 |2 343,7 |
|Поточна заборгованість за |510 | | |
|довгостроковими зобов'язаннями | | | |
|Кредиторська заборгованість за |530 |199,4 |100,2 |
|товари, роботи, послуги | | | |
|Поточні зобов'язання за | |
|розрахунками: | |
|з бюджетом |550 |1,0 |1,6 |
|зі страхування |570 |3,7 |2,3 |
|з оплати праці |580 |8,2 |6,3 |
|Інші поточні зобов'язання |610 |1177,5 |3480,8 |
|Усього за розділом IV |620 |2695,7 |5934,9 |
|V. Доходи майбутніх періодів |630 | | |
|Баланс |640 |2476,6 |5702,1 |

Додаток №3

Форма №1: «Баланс» підприємства ЗАТ «Сільгосппродукт» за 4 квартал 2001 року.

|Актив |Код рядка|На початок |На кінець |
| | |звітного року |звітного |
| | | |періоду |
|1 |2 |3 |4 |
| | | | |
|І. Необоротні активи | |
|Незавершене будівництво |020 | | |
|Основні засоби: | | | |
|Залишкова вартість |030 |288,7 |486,2 |
|Первісна вартість |031 |293,0 |548,5 |
|Знос |032 |-4,3 |-62,3 |
|Довгострокові фінансові |040 |280,9 |209,1 |
|інвестиції | | | |
|Інші необоротні активи |070 | | |
|Усього за розділом I |080 |569,6 |695,3 |
|ІІ. Оборотні активи | |
|Виробничі запаси |100 | |62,2 |
|Готова продукція |130 |58,9 |1937,2 |
|Дебіторська заборгованість за | |
|товари, роботи, послуги: | |
|чиста реалізаційна вартість |160 |1809,7 |8901,0 |
|первісна вартість |161 |1809,7 |8901,0 |
|резерв сумнівних боргів |162 | | |
|Дебіторська заборгованість за |170 |13,3 | |
|розрахунками з бюджетом | | | |
|Інша поточна дебіторська |210 |24,6 | |
|заборгованість | | | |
|Поточні фінансові інвестиції |220 | | |
|Грошові кошти та їх еквіваленти:| |
|в національній валюті |230 | | |
|в іноземній валюті |240 | | |
|Інші оборотні активи |250 | | |
|Усього за розділом II |260 |1906,5 |10900,4 |
|ІІІ. Витрати майбутніх періодів |270 |0,5 |0,8 |
|Баланс |280 |2476,6 |11596,5 |

Додаток №4

Форма №2: “Звіт про фінансові результати” підприємства ЗАТ

“Сільгосппродукт” за 1 півріччя 2001 року.

|Стаття |Код рядка |За |За попередній період |
| | |звітний | |
| | |період | |
|1 |2 |3 |4 |
|Доход (виручка) від |010 |3099,3 |х |
|реалізації продукції | | | |
|(товарів, робіт, послуг) | | | |
|Непрямі податки та інші |020 |-516,6 |х |
|відрахування з доходу | | | |
|Чистий дохід (виручка) від |030 |2582,7 |х |
|реалізації продукції | | | |
|(товарів, послуг)(010-020) | | | |
|Інші операційні доходи |040 |0,3 |х |
|Інші звичайні доходи |050 | |х |
|Надзвичайні доходи |060 | |х |
|Разом чисті |070 |2583,0 |х |
|доходи(030+040+050+0600 | | | |
|Збільшення (зменшення) |080 | |х |
|залишків незавершеного | | | |
|виробництва і готової | | | |
|продукції | | | |
|Матеріальні затрати |090 |-2563,2 |х |
|Витрати на оплату праці |100 |-11,7 |х |
|Відрахування на соціальні |110 |-3,6 |х |
|заходи | | | |
|Амортизація |120 |-12,9 |х |
|Інші операційні витрати |130 | |х |
|у тому числі |131 |2563,2 |х |
|собівартість |140 | |х |
|Інші звичайні витрати |150 | |х |
|Надзвичайні витрати |160 | |х |
|Податок на прибуток |170 | |х |
|Разом витрати |180 |-2591,4 |х |
|(090+100+110+120+130+140+10| | | |
|5+-080+160+170) | | | |
|Чистий прибуток (збиток) |190 |-8,4 |х |
|(070-180) | | | |

Додаток №5

Форма №2: “Звіт про фінансові результати” підприємства ЗАТ

“Сільгосппродукт” за 9 місяців 2001 року.


|Стаття |Код рядка |За |За попередній період |
| | |звітний | |
| | |період | |
|1 |2 |3 |4 |
|Доход (виручка) від |010 |17803,8 |х |
|реалізації продукції | | | |
|(товарів, робіт, послуг) | | | |
|Непрямі податки та інші |020 |-2967,3 |х |
|відрахування з доходу | | | |
|Чистий дохід (виручка) від |030 |14836,5 |х |
|реалізації продукції | | | |
|(товарів, послуг)(010-020) | | | |
|Інші операційні доходи |040 |0,5 |х |
|Інші звичайні доходи |050 | |х |
|Надзвичайні доходи |060 | |х |
|Разом чисті |070 |14837,0 |х |
|доходи(030+040+050+0600 | | | |
|Збільшення (зменшення) |080 | |х |
|залишків незавершеного | | | |
|виробництва і готової | | | |
|продукції | | | |
|Матеріальні затрати |090 | |х |
|Витрати на оплату праці |100 |-17,2 |х |
|Відрахування на соціальні |110 |-7,0 |х |
|заходи | | | |
|Амортизація |120 |-25,8 |х |
|Інші операційні витрати |130 | |х |
|у тому числі |131 | |х |
|собівартість |140 |-14800,7|х |
|Інші звичайні витрати |150 | |х |
|Надзвичайні витрати |160 | |х |
|Податок на прибуток |170 | |х |
|Разом витрати |180 |14850,7 |х |
|(090+100+110+120+130+140+10| | | |
|5+-080+160+170) | | | |
|Чистий прибуток (збиток) |190 |-13,7 |х |
|(070-180) | | | |

Додаток №6

Форма №2: “Звіт про фінансові результати” підприємства ЗАТ

“Сільгосппродукт” за рік 2001 року.


|Стаття |Код рядка |За |За попередній період |
| | |звітний | |
| | |період | |
|1 |2 |3 |4 |
|Доход (виручка) від |010 |24978,0 |х |
|реалізації продукції | | | |
|(товарів, робіт, послуг) | | | |
|Непрямі податки та інші |020 |-4163,0 |х |
|відрахування з доходу | | | |
|Чистий дохід (виручка) від |030 |20815,0 |х |
|реалізації продукції | | | |
|(товарів, послуг)(010-020) | | | |
|Інші операційні доходи |040 |0,6 |х |
|Інші звичайні доходи |050 | |х |
|Надзвичайні доходи |060 | |х |
|Разом чисті |070 |20815,6 |х |
|доходи(030+040+050+0600 | | | |
|Збільшення (зменшення) |080 | |х |
|залишків незавершеного | | | |
|виробництва і готової | | | |
|продукції | | | |
|Матеріальні затрати |090 | |х |
|Витрати на оплату праці |100 |-25,2 |х |
|Відрахування на соціальні |110 |-9,4 |х |
|заходи | | | |
|Амортизація |120 |-62,3 |х |
|Інші операційні витрати |130 | |х |
|у тому числі |131 | |х |
|собівартість |140 |-20758,1 |х |
|Інші звичайні витрати |150 | |х |
|Надзвичайні витрати |160 | |х |
|Податок на прибуток |170 | |х |
|Разом витрати |180 |-20855,0 |х |
|(090+100+110+120+130+140+10| | | |
|5+-080+160+170) | | | |
|Чистий прибуток (збиток) |190 |-39,4 |х |
|(070-180) | | | |

-----------------------

[1] Тян Р.Б.((Планирование деятельности предприятия((,Научное посо- бие;К:МАУП,1998г.

[2] Любушин М.П., Лещева В.Б., Дьякова В.Г. Анализ финансово- экономической деятельности предприятия. Учебное пособие для вузов. – М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 1999.

[3] Любушин М.П., Лещева В.Б., Дьякова В.Г. Анализ финансово- экономической деятельности предприятия. Учебное пособие для вузов. –

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999.

[4] Балабонов И.Т. Аналіз і планування фінансів діючого суб'єкта. –

М.: Фінанси і статистика, 1994.


-----------------------

Фінансова стратегія

Цілі та завдання ФС

Реалізація ФС

Зовнішні та внутрішні фактори формування ФС

Інструменти ФС:

- програми та проекти; - інформаційне забезпечення;

- фінансова політика; - диверсифікація;

- фінансова реструктуризація; - глобалізація і т. д.

- фінансове забезпечення конкурентних переваг;

Методи реалізації ФС:

- фінансове моделювання; - експертний фінансовий ринок;

- стратегічне фінансове планування; - прогнозування і т.д.

- фінансовий аналіз;

Результативність ФМ:

- дохід (прибуток);

- стратегічний ефект (успіх).


Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Новости
Мои настройки


   рефераты скачать  Наверх  рефераты скачать  

© 2009 Все права защищены.