Меню
Поискрефераты скачать Финансовая стойкость предприятия

p> - Підприємство використовує неправильну кредитну політику, що видно зі співвідношення власних і позикових засобів. По всій імовірності підприємству треба переглянути кредитну політику у бік зменшення позикових засобів і збільшення власного капіталу.

| Актив балансу |Відхилення |Темп росту,% |Темп приросту,|
| | | |% |
| |абсолютне |відносне | | |
|1 |2 |3 |4 |5 |
|Актив |9119,90 |3,68 |468,24 |368,24 |
|1.Необоротні активи |125,70 |0,22 |122,07 |22,07 |
|2. Оборотні активи |8993,90 |4,72 |571,75 |471,75 |
|2.1. Виробничі запаси |62,20 |0 |0 |0 |
|2.2. Готова продукція |1878,30 |31,89 |3288,96 |3188,96 |
|2.3 Дебіторська заборгованість |7053,40 |3,82 |481,76 |381,76 |
|3. Витрати майбутніх періодів |0,30 |0,60 |160,00 |60,00 |
|Пасив |9119,90 |3,68 |468,24 |368,24 |
|1. Власний капітал |-39,40 |0,18 |117,98 |17,98 |
|1.1. Статутний капітал |0 |0 |0 |0 |
|1.2. Нерозподілений прибуток (збиток) |-39,40 |0,13 |112,64 |12,64 |
|2. Забезпечення наступних витрат і цільове |0 |0 |0 |0 |
|фінансування | | | | |
|3. Довгострокові зобов’язання |0 |0 |0 |0 |
|4. Поточні зобов’язання |9159,30 |3,40 |439,77 |339,77 |
|4.1. Короткострокові кредити банків |2090,20 |1,60 |260,06 |160,06 |
|4.2. Кредиторська заборгованість |2692,70 |13,50 |1450,40 |1350,40 |
|4.3. Інші поточні зобов’язання |4376,40 |3,68 |467,64 |367,64 |
|5. Доходи майбутніх періодів |0 |0 |0 |0 |

Горизонтальний аналіз агрегованого балансу за 4 квартал 2001 року.

Таблиця №8.

3.2. Загальна оцінка оборотності активів підприємства.

Фінансове положення підприємства знаходиться в безпосередній залежності від того, наскільки швидко засоби, вкладені в активи, перетворюються в реальні гроші.У загальному випадку швидкість обороту активів підприємства прийнято розраховувати за допомогою формули:

Коа = В/Аср[4], де:

В – виручка від реалізації, Аср – активи середні

Середня величина активів за даними балансу визначається за формулою:

Аср = (Ан+Ак)/2, де: Ан, Ан - активи на початок і на кінець періоду відповідно.

Коа3 = 14836,5/(2476,6+5702,1)/2= 3,63 рази.

Коа4 = 20815/(2476,6+11596,5)/2 = 2,96 рази.

Значення коефіцієнту станом на 3 квартал 2001 року - 3,63 рази, а в 4 кварталі того ж року - 2,96 рази. Незначне зниження цих коефіцієнтів відбулося через значне збільшення вартості основних засобів, а також за рахунок збільшення виробничих запасів і непогашеної заборгованості за відвантажені товари.

Потім визначається тривалість одного обороту в днях:

По = 360/обертання активів де оборотність активів чисельно дорівнює коефіцієнту оборотності поточних активів. По3 = 360/3,63 = 99,17 днів.

По4 = 360/2,96 = 121,62 день.

По балансовим даним підприємства в 3 кварталі 2001 році середня тривалість обороту була 99,17 днів, а в 4 кварталі 2001 році середня тривалість обороту була 121,62 дня. Збільшення одного обороту активів говорить про те, що підприємство може використовувати активи протягом більшого періоду тим самим збільшуючи корисний ефект від їх використання.

3.3. Аналіз ефективності використання майна.

Функціонування підприємства залежить від його здатності приносити необхідний прибуток. При цьому варто мати на увазі, що керівництво підприємства має значну волю в регулюванні величини фінансових результатів.
Так, виходячи з прийнятої фінансової стратегії, підприємство має можливість збільшувати чи зменшувати величину балансового прибутку за рахунок вибору того чи іншого способу оцінки майна, порядку його списання, установлення терміну використання і т.д.

До питань облікової політики, що визначає величину фінансового результату діяльності підприємства, у першу чергу, відносяться наступні:
- вибір способу нарахування амортизації основних засобів;
- вибір методу оцінки матеріалів, відпущених і витрачених на виробництво продукції, робіт, послуг;
- визначення способу нарахування зносу по малоцінним і швидкозношувальним предметам, при їхньому відпустку в експлуатацію;
- порядок віднесення на собівартість реалізованої продукції окремих видів витрат (шляхом безпосереднього їхнього списання на собівартість у міру
|Показники ефективності використання майна підприємства "Сільгосппродукт" за 3-4 квартали 2001 року |
|Таблиця №9 |
|Показник |Методика розрахунку |Значення |Характеристика | |
| | | |показника і висновки | |
| | | |стосовно розрахунків | |
| | |3 квартал |4 квартал | | |
|Рентабельність |Чистий прибуток (ряд 190 ф. № |6,06 |16,50 |Показує, який | |
|власного капіталу |2) / власний капітал чи рядок | | |прибуток приносить | |
| |380 ф. № 1 на початку звітного| | |кожна гривня, | |
| |року + на кінець звітного року| | |власного капіталу | |
| |того ж рядка/ 2 | | |підприємства. | |
|Рентабельність |Чистий прибуток (ряд 190 ф. № |-0,33 |-0,56 |Показує, який | |
|активів |2) / [Активи на початку | | |прибуток приносить | |
| |періоду ( ряд 080 + ряд 260 + | | |кожна гривня, | |
| |ряд 270 гр3 ф. №1)+ активи на | | |вкладена в активи | |
| |кінець періоду ( ряд 080 + ряд| | |підприємства. | |
| |260 + ряд 270 гр. 4 ф №1)] / | | | | |
| |2 | | | | |
|Рентабельність | Чистий прибуток (ряд. 190 ф. |-0,09 |-0,18 |Показує, який | |
|продажу |№ 2) / Чистий дохід (виручка) | | |прибуток (збиток) з | |
| |від реалізації продукції | | |однієї гривні продажу| |
| |(товарів, робіт, послуг) (ряд.| | |отримало | |
| |030 ф. № 2)*100 | | |підприємство. | |
|Фондовіддача | Чистий дохід (виручка) від |32,91 |13,47 |Характеризує, | |
| |реалізації продукції (товарів,| | |наскільки ефективно | |
| |робіт, послуг)(ряд. 030 ф. № | | |підприємство | |
| |2) / [Основні фонди на початок| | |використовує основні | |
| |періоду (ряд. 080 гр. З ф. № | | |фонди. | |
| |1) + Основні фонди на кінець | | | | |
| |періоду (ряд. 080 гр. 4 ф. № | | | | |
| |1)] : 2 | | | | |

здійснення чи витрат за допомогою попереднього утворення резервів майбутніх витрат і платежів);

- склад витрат, що відносяться безпосередньо на собівартість конкретного виду продукції;

- склад непрямих (накладних) витрат і спосіб їхнього розподілу й ін.

Цілком зрозуміло, що підприємство, раз вибравши той чи інший спосіб формування собівартості реалізованої продукції і прибутку, буде дотримувати його протягом усього звітного періоду (не менш року), а всі подальші зміни в обліковій політиці повинні мати вагомі підстави і неодмінно обмовлятися.

В цілому, результативність діяльності будь-якого підприємства може оцінюватися за допомогою абсолютних і відносних показників.

Коефіцієнтів рентабельності активів (майна) показує, який прибуток одержує підприємство з кожної гривні, вкладеної в активи. По моїх розрахунках коефіцієнт рентабельності активів на підприємстві
“Сільгосппродукт” (по деяким джерелах він називається - коефіцієнт рентабельності капіталу, незважаючи на те що “капітал” це пасиви підприємства, але їхнє підсумкове значення дорівнює підсумковому значенню активів підприємства і результат виходить однаковий) дорівнює за 3 квартал
2001 року – 0,33грн. , а за 4 квартал 2001 року –0,56 грн. тобто на кожену вкладену гривню підприємство понесло збиток у розмірі 0,33 грн. та 0,56 грн..

Показник прибутку на вкладений капітал по ЗАТ “Сільгосппродукт” він склав у 3 кварталі 2002 року 6,06 грн., а в 4 кварталі того ж року
16,49грн. Це означає, що в 3 кварталі 2001 року кожна гривня власного капіталу принесла прибуток 6,06 грн. і 16,49 грн. відповідно.

Інший важливий коефіцієнт - рентабельність реалізованої продукції -
(рентабельність продажів) показує, який прибуток має підприємство з кожної гривні реалізованої продукції. Тенденція до його зниження дозволяє припустити твердження щодо скорочення попиту на продукцію підприємства.

Зниження коефіцієнта рентабельності реалізованої продукції може бути викликано змінами в структурі реалізації, зниження індивідуальної рентабельності виробів, що входять у реалізовану продукцію, і ін. Але в нашому випадку цей коефіцієнт за 2 роки змінився майже в 2 рази і склав -
0,09 грн. у 3 кварталі 2001 року і -0,18 у кварталі 2001 року. Це говорить про те, що попит на продукцію підприємства наприкінці року знизився в порівнянні з 3 кварталом того ж року. Можливо це зв'язано з появою нових конкурентів з більш якісною або дешевою продукцією.

3.4 Оцінка типу фінансової стійкості підприємства “Сільгосппродукт”.

В умовах ринкової економіки важливого значення набуває фінансова незалежність підприємства від зовнішніх позикових джерел. Запас джерел власних засобів – це запас фінансової стійкості підприємства при тій умові, що його власні засоби перевищують позикові.

В даній курсовій роботі аналіз фінансової стійкості підприємства
“Сільгосппродукт” буде проводитися двома способами: балансовим та методом розрахунку показників та коефіцієнтів фінансової стійкості.
|Актив |Умовні |Пасив |Умовні |
| |позначки | |позначки |
|1. Основний капітал |695,3 |4. Джерела власних |-258,5 |
| | |засобів | |
|2. Запаси |1999,4 |5. Кредити й інші | х |
| | |позикові засоби, у тому| |
| | |числі: | |
|3. Розрахунки, кошти та|8901 |- довгострокові кредити|х |
|інші активи, у тому | |і позикові засоби | |
|числі: | | | |
|- розрахунки та інші |0,8 |- короткострокові |3396,1 |
|активи | |кредити і позикові | |
| | |засоби | |
|- кошти, цінні папери |х |- розрахунки та інші |8458,9 |
|та інші короткострокові| |пасиви | |
|фінансові вкладення | | | |
| | |- зобов’язання |х |
| | |підприємства не | |
| | |погашені в строк | |
|Баланс |11596,5 |Баланс |11596,5 |

Для розрахунку фінансової стійкості підприємства балансовим методом річні данні згрупуємо наступним чином:

Таблиця №10

Агрегований баланс для розрахунку фінансової стійкості підприємства.

Виходячи з цих даних можна визначити та спланувати рівень фінансової стійкості підприємства використовуючи таблицю №3.

Таким чином в кінці 4 кварталу 2001 року підприємство ЗАТ
“Сільгосппродукт” мало нормальне фінансове становище. Такий висновок можна зробити виходячи з наступних рівнянь:

ДЗ > або = Б + КЗ

8901,8> 8458,9

Як видно з розрахунку сума дебіторської заборгованості підприємства більше суми кредиторської заборгованості та зобов’язань підприємства не погашених в строк. Це означає що, підприємство має оптимальну платоспроможність, коли терміни надходжень грошових коштів (оплати) від наших дебіторів приблизно співпадає з терміном погашення поточних кредитних зобов’язань перед кредиторами. Але, я видно, суми дебіторської та кредиторської заборгованостей різняться лише на 442,9 тис. грн.. Тому підприємству слід потурбуватися про те, щоб в коротко - та довгостроковій перспективі дебіторська заборгованість значно перевищувала кредиторську.
Тоді буде впевненість в тому, що підприємство не ступить через межу мінімального або передкризового фінансового становища.

Для розрахунку фінансової стійкості на короткострокову перспективу та довгострокову з вихідних даних агрегованого балансу будемо використовувати такий самий метод підстановок до балансових рівнянь приведених в таблиці
№3.

При розрахунку перспективної фінансової стійкості на короткостроковий та довгостроковий період виконується такі умови балансової рівності:

ДЗ + З або |-0,29 |-0,01 |
| |380 пасиву балансу – рядок 080 |95,7) |=0,5 | | |
| |активу балансу № 1(чи Пв)) / |Кав2=(-258,5-695,3)/(11| | | |
| |поточні зобов’язання (620 + 630 |8555) | | | |
| |пасиву балансу №1 (чи Пз)) | | | | |
|Чистий робочий капітал (Пв) |Пв = [Оборотні активи (ряд. 260) + |Пв1=(1906,5+0,5)-2695,7|х |-788,7 |-953,8 |
| |Витрати майбутніх періодів (ряд. |Пв2=(10900,4+0,8)-11855| | | |
| |270)] - [Поточні зобов'язання (ряд.| | | | |
| |620) + Доходи майбутніх періодів | | | | |
| |(ряд. 630)] | | | | |
|Ступінь ефективної |EV=Короткострокові кредити |EV1=1305,9-1809,7-13,3-|х |-541,7 |-5504,9|
|заборгованості (EV) |банків(р.500)- [Грошові кошти та їх|24,6 | | | |
| |еквіваленти(р.230;240)+Дебіторська |EV2=3396,1-8901 | | | |
| |заборгованність(р.160;170;210)] | | | | |
|Частка оборотних коштів в |К частки оборот. активів |К частки оборот. |х |0,77 |0,94 |
|активах |=А1+А2+А3/Підсумок балансу |Активів1=(0+1626,6+280,| | | |
| | |4)/2476,6 К | | | |
| | |частки оборот. | | | |
| | |Активів2= | | | |
| | |(0+10630,7+270,5)/11596| | | |
| | |,5 | | | |

|Коефіцієнти, що характеризують платоспроможність підприємства |Таблиця №15 | |
|2001р. | | |
|Показник |Методикарозрахунку |Порядок |Нормат|Значення |Відхилення |
| | |розрахунків |ив | | |
| | | | |На |На |На |На кінець |
| | | | |поча|кіне|початок |року |
| | | | |ток |ць |року | |
| | | | |року|року| | |
|Коефіцієнт |ККЛ = Оборотні |Ккл1=(1906,5-| |0,69|0,76|0,69:1 |0,76:1 |
|критичної |активи (ряд. 260 ф.|58,59+0,5)/26| | | | | |
|ліквідності|№ 1) - Запаси (ряд.|95,7 | | | | | |
|(ККЛ) |100 - ряд. 140 ф. №|Ккл2=(10900,4| | | | | |
| |1) + Витрати |-62,2-1937,2+| | | | | |
| |майбутніх періодів |0,8)/11855 | | | | | |
| |(ряд. 270 ф, № 1 / | | | | | | |
| |Поточні | | | | | | |
| |зобов'язання (ряд. | | | | | | |
| |620 ф. № 1) + | | | | | | |
| |Доходи майбутніх | | | | | | |
| |періодів (ряд. 630 | | | | | | |
| |ф. № 1) | | | | | | |
|Коефіцієнт |КАЛ = Грошові кошти|Кал1=0/2695,7|>0,2 -|0 |0 |Х |Х |
|абсолютної |та їх еквіваленти |*100 |0,25 | | | | |
|ліквідності|(ряд. 230 + ряд. |Кал2=0/11855*| | | | | |
|(КАЛ) |240 ф. № 1) / |100 | | | | | |
| |Поточні | | | | | | |
| |зобов'язання (ряд. | | | | | | |
| |620 ф. № 1) + | | | | | | |
| |Доходи майбутніх | | | | | | |
| |періодів (ряд. 630 | | | | | | |
| |ф. № 1)*100% | | | | | | |
|Коефіцієнт |Коефіцієнт покриття|Кпл1=(1906,5+| |0,71|0,92|0,71:1 |0,92:1 |
|поточної |= Оборотні активи |0,5)/2695,7 | | | | | |
|ліквідності|(ряд. 260 ф. № 1) +|Кпл2=(10900,4| | | | | |
|(Кпл) |Витрати майбутніх |+0,8)/11855 | | | | | |
| |періодів (ряд. 270 | | | | | | |
| |ф. №1) / Поточні | | | | | | |
| |зобов'язання (ряд. | | | | | | |
| |620 ф. № 1) + | | | | | | |
| |Доходи майбутніх | | | | | | |
| |періодів (ряд. 630 | | | | | | |
| |ф. № 1) | | | | | | |

Найбільш істотними показниками, що характеризують платоспроможність підприємства, є показники ліквідності.

Аналізуючи коефіцієнт забезпеченості запасів власними джерелами формування засобів можна сказати, що даний коефіцієнт за три періоди має від’ємне значення. Це означає, що запаси зовсім не забезпечені власними джерелами формування запасів.

Коефіцієнт забезпеченості запасів власними і довгостроковими позиковими джерелами. Виходячи з умови фінансової стійкості, відповідно до якого розмір власних джерел і довгострокових зобов'язань повинний бути достатній для покриття запасів, нормальним для даного коефіцієнта вважається обмеження - КВД = 1. Протягом терміну своєї діяльності підприємство не користувалося довгостроковими позиковими засобами. Тому у вартісному вигляді коефіцієнт забезпеченості запасів власними і довгостроковими позиковими джерелами буде дорівнювати коефіцієнту забезпеченості запасів власними джерелами формування засобів.

Коефіцієнт забезпеченості запасів власними, довгостроковими і короткостроковими позиковими джерелами. Цей коефіцієнт найбільш затребуваний за умови недостатності власного капіталу і довгострокових зобов'язань для покриття запасів, тобто при значенні 1 він відбиває ступінь покриття запасів всіма основними джерелами їхнього формування.
Виходячи з розрахунків даного показника ми маємо такі його значення: 8,78,
0,26 та 1,22 відповідно до періодів, що досліджуються. Тому можна сказати, що незважаючи на те, що перші два показника мали від’ємне значення, даний показник є додатнім і це насамперед завдяки залученню короткострокових кредитів банку. Це означає, що запаси даного підприємства забезпечені короткостроковими позиковими коштами. Розглядаючи цей показник в динаміці слід відмітити, що найбільш забезпеченими запаси були на початку досліджуваного періоду. В 3 кварталі коефіцієнт забезпеченості запасів власними, довгостроковими і короткостроковими позиковими джерелами має найменше значення. В 4 кварталі ситуація покращується і значення показника вже становить 1,22. Дана динаміка показує, що протягом досліджуваного періоду запаси були не рівномірно забезпечені власними та позиковими коштами. Це говорить про те, що тенденція зміни забезпеченості запасів позиковими грошовими ресурсами відповідає загальній тенденції розвитку підприємства.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Новости
Мои настройки


   рефераты скачать  Наверх  рефераты скачать  

© 2009 Все права защищены.