Меню
Поискрефераты скачать Финансовая стойкость предприятия

p> Основним джерелом інформаційного забезпечення аналізу фінансового стану підприємства служить бухгалтерський баланс. На основі інформації балансу зовнішні користувачі можуть прийняти рішення про доцільність і умови ведення справ з даним підприємством як з партнером; оцінити можливі ризики своїх вкладень, доцільність придбання акцій даного підприємства й інші рішення. Будучи центральною формою фінансової звітності, бухгалтерський баланс дозволяє визначити на звітну дату склад і структуру майна підприємства, ліквідність і оборотність поточних активів, наявність власного капіталу і зобов'язань, стан і динаміку дебіторської і кредиторської заборгованості, кредитоспроможність і платоспроможність підприємства. Однак на ряді з його даними при проведенні аналізу фінансового стану підприємства необхідно використовувати показники й інші форми фінансової звітності, особливо звіту про результати фінансово- господарської діяльності, що містить порівняння суми всіх доходів підприємства за рік із сумою усіх витрат, понесеними їм для підтримки своєї діяльності і на відміну від балансу показує не моментальний знімок, не застиглий фінансовий стан підприємства, а рух капіталу в часі, фінансовий результат суб'єкта за звітний період.

2.2. Аналіз фінансової стійкості підприємства.

Фінансова стійкість — це визначений стан рахунків підприємства, що гарантує його постійну платоспроможність. Знання граничних границь зміни джерел засобів для покриття вкладень капіталу в основні чи фонди виробничі запаси дозволяє генерувати такі напрямки господарських операцій, що ведуть до поліпшення фінансового стану підприємства, до підвищення його стійкості.

Балансова модель фінансової стійкості має наступний вид:

ОК + З + Д З = ДВЗ + КД + КТ + КЗ + Б[2], (1)

Умовні позначки :

. ОК — основний капітал (підсумок I активу балансу);

. З — запаси. Для забезпечення рівності валюти агрегованого балансу до цього розділу можна віднести і ПДВ по придбаних цінностях. Бажано запаси зменшити на вартість товарів відвантажених і додати товари відвантажені до ДЗ, тому що по ступені ліквідності вони більш відповідають дебіторської заборгованості; ДЗ — розрахунки (дебіторська заборгованість), товари відвантажені, кошти, короткострокові фінансові вкладення та інші активи (II актив балансу);

. З + ДЗ = O — оборотні активи (підсумок II активу балансу).

. ДВЗ — джерела власних засобів (підсумок розділу I пасиву балансу і розділу V пасиву балансу);

. KД — довгострокові кредити і позикові засоби (підсумок розділу ІІІ пасиву балансу);

. KК — короткострокові кредити і позикові засоби ;

. Б — зобов'язання, не погашені в термін . Варто мати на увазі, що ці зобов'язання включені до складу пасиву балансу при підрахунку підсумку, але не виділені в ньому;

. КЗ — розрахунки (кредиторська заборгованість) та інші пасиви.

Перед початком діяльності організаціям необхідно придбати основні засоби (будинку, устаткування й ін.) та інші необоротні активи, і лише в процесі їхнього використання будуть споживатися запаси й інші оборотні активи. Тому власний капітал, довгострокові кредити і позики направляються, у першу чергу, на придбання основних засобів, на капітальні вкладення.
Виходячи з цієї умови, перетворимо вихідну балансову формулу:

З+ДЗ=( (ДВЗ + КД) — ОК) + ( КК + КЗ+ Б) . (2)

В оцінці фінансового стану використовують також показник вартості чистих оборотних активів, обумовлений як різниця між оборотними активами і короткостроковою заборгованістю. Відповідно до перетвореної балансової моделі (2) чисті мобільні засоби (З+ДЗ — (КК + Б + КЗ)) приблизно дорівнюють значенню власних і довгострокових позикових джерел формування запасів (ДФЗВД):

З+ДЗ— (КК + Б + КЗ) = (ДВЗ + КД) — ОК.

Власний капітал і довгострокові зобов'язання можуть використовуватися організацією тривалий час, тому що вони не вимагають термінового погашення.
Тому їхню суму (ДВЗ + КД) називають постійним (перманентним) капіталом.

Отже, для забезпечення стійкості необхідно, щоб після покриття необоротних активів перманентним (постійним) капіталом ((ДВЗ + КД) — З) власних джерел і довгострокових зобов'язань повинно бути досить для покриття запасів:

З > або = (ДВЗ + КД) — З. (3)

Таблиця №2

Баланс підприємства (в агрегованому вигляді)[3].
|Актив |Умовні позначки|Пасив |Умовні |
| | | |позначки |
|1. Основний капітал |ОК |4. Джерела власних |ДВЗ |
| | |засобів | |
|2. Запаси |З |5. Кредити й інші |K |
| | |позикові засоби, у тому| |
| | |числі: | |
|3. Розрахунки, кошти |ДЗ |- довгострокові кредити|KД |
|та інші активи, у | |і позикові засоби | |
|тому числі: | | | |
|- розрахунки та інші |дз |- короткострокові |KК |
|активи (дебіторська | |кредити і позикові | |
|заборгованість, | |засоби | |
|позики, надані | | | |
|організаціям на | | | |
|термін менш 12 | | | |
|місяців) | | | |
|- кошти, цінні папери|ГК |- розрахунки та інші |КЗ |
|та інші | |пасиви | |
|короткострокові | | | |
|фінансові вкладення | | | |
| | |- зобов’язання |Б |
| | |підприємства не | |
| | |погашені в строк | |
|Баланс |B |Баланс |B |

Коштів, короткострокових фінансових вкладень і активних розрахунків досить для покриття короткострокової заборгованості підприємства (КК + КЗ +
Б), тобто за умови обмеження запасів З величиною ((ИС + КТ) — F) буде виконуватися умова платоспроможності підприємства, що випливає з вираження
(2):

ДЗ > або = КК + КЗ + Б.

Вираження (3) оцінки фінансової стійкості зв'язано з загальною умовою стійкості:

З + ОК > або = ДВЗ + КД, яке означає, що вкладення в основний капітал і матеріальні запаси не повинні перевищувати величини перманентного капіталу.

Таблиця №3:

Класифікація типів фінансової стійкості для умови З < або = (ДВЗ+KД)

–ОК.
|Стійкість |Поточна |У короткостроковій|У довгостроковій |
| | |перспективі |перспективі |
|1. Абсолютна |ГК >або= Б + КЗ |ГК>або= Б+ КЗ + KК|ГК>або= Б+ КЗ + |
| | | |KК+ KД |
|2. Нормальна |ДЗ> або = Б + |ДЗ > або = Б +|ДЗ > або = Б + |
| |КЗ |КЗ+ KК |КЗ+ KК+ KД |
|3. Передкризова |ДЗ + З> або = |ДЗ + З> або = |ДЗ + З> або = Б|
|(мінімальна |Б + КЗ |Б + КЗ+KК |+ КЗ+KК+ KД |
|стійкість) | | | |
|4. Кризова |ДЗ + З < або = |ДЗ + З < або = |ДЗ + З < або = |
| |Б + КЗ |Б + КЗ+ KК |Б + КЗ+ KК+ KД |

Співвідношення вартості матеріальних оборотних коштів (запасів) і величин власних і позикових джерел їхнього формування і визначає стійкість фінансового стану організації. Причому забезпеченість запасів джерелами формування є сутністю фінансової стійкості, а платоспроможність відбиває її зовнішній прояв. Тому платоспроможність є наслідок забезпеченості, а рівень забезпеченості матеріальних оборотних коштів джерелами виступає в ролі причини, обумовлюючи той чи інший ступінь платоспроможності
(неплатоспроможності).

Зазначений взаємозв'язок використовується при оцінці фінансової стійкості. Для цього існує класифікація типів фінансової стійкості (табл.
№3).

Абсолютна стійкість зустрічається рідко. Її дотримання свідчить про можливість негайного погашення зобов'язань, але виникнення зобов'язань зв'язане з потребою у використанні засобів, а не в їхній наявності на рахунках організації. Тому абсолютна стійкість являє собою крайній тип фінансової стійкості (табл. 2).

Нормальна стійкість гарантує оптимальну платоспроможність, коли терміни надходжень і розміри коштів, фінансових вкладень і очікуваних термінових надходжень приблизно відповідають термінам погашення і розмірам термінових зобов'язань.

Передкризова (мінімальна стійкість) зв'язана з порушенням поточної платоспроможності, при якому можливе відновлення рівноваги у випадку поповнення джерел власних засобів, збільшення власних оборотних коштів, продажу частини активів для розрахунків по боргах.

Кризовий фінансовий стан виникає, коли оборотних активів підприємства виявляється недостатньо для покриття його кредиторської заборгованості і прострочених зобов'язань. У такій ситуації підприємство знаходиться на грані банкрутства. Для відновлення механізму фінансів необхідний пошук можливостей і вживання організаційних заходів по забезпеченню підвищення ділової активності і рентабельності роботи підприємства й ін. При цьому потрібно оптимізація структури пасивів, обґрунтоване зниження запасів і витрат, не використовуваних у обороті чи використовуваних недостатньо ефективно.

В аналізі стійкості також розглядають забезпеченість запасів джерелами.
Для характеристики джерел формування запасів використовують ряд показників, що відбивають різний ступінь охоплення різних видів джерел.

1. Наявність власних оборотних коштів визначається вираженням:

ВОК= ДВЗ-ОК.

2. Наявність власних і довгострокових позикових джерел формування оборотних коштів:

ДФЗВД= (ДВЗ + KД)-ОК = ВОК+ KД.

3. Загальна величина основних джерел формування оборотних коштів:

ДФОК = (ДВЗ + KД + KК)-ОК = ДФЗВД+ KК.

Трьом показникам наявності джерел формування оборотних коштів відповідають три показники забезпеченості запасів джерелами формування:

4. Надлишок (+) чи недолік (–) власних джерел формування запасів:

ВОК = ВОК-З.

5. Надлишок (+) чи недолік (–) власних і довгострокових джерел формування запасів:

ДФЗВД = ДФЗВД -З = (ВОК+ KД)-З.

6. Надлишок (+) чи недолік (–) загальної величини основних джерел формування запасів:

ДФОК = ДФОК -З = (ДФЗВД + KД + KК)-З.

На цій же основі розраховують три коефіцієнти фінансової стійкості.

Коефіцієнт забезпеченості запасів власними джерелами формування засобів:

КВ = (ДВЗ - ОК) / З = ВОК / З

Граничне нижнє обмеження по даному коефіцієнті: 0,6; 0,8.

Коефіцієнт забезпеченості запасів власними і довгостроковими позиковими джерелами засобів:

КВД =((ДВЗ +KД ) – ОК) / З = ДФЗВД / З

Виходячи з умови фінансової стійкості, відповідно до якого розмір власних джерел і довгострокових зобов'язань повинний бути достатній для покриття запасів, нормальним для даного коефіцієнта вважається обмеження:

КВД = 1.

Коефіцієнт забезпеченості запасів власними, довгостроковими і короткостроковими позиковими джерелами.

КВДП =((ДВЗ + KД + КК ) – ОК) / З = ДФОК / З

Цей коефіцієнт найбільш затребуваний за умови недостатності власного капіталу і довгострокових зобов'язань для покриття запасів, тобто при значенні 1. Він відбиває ступінь покриття запасів всіма основними джерелами їхнього формування.

Важливою характеристикою стійкості фінансового положення підприємства, його незалежності від позикових джерел є також коефіцієнт автономії, дорівнює частці джерел власних засобів у загальному підсумку балансу.

Його нормальне обмеження: КА = 0,5 означає, що всі зобов'язання підприємства можуть бути покриті його власними засобами. Ріст коефіцієнта автономії свідчить про збільшення фінансової незалежності підприємства, зниженні імовірності фінансових утруднень (фінансового ризику) у майбутніх періодах. Така тенденція, з погляду кредиторів, підвищує гарант виконання підприємством своїх зобов'язань.

Коефіцієнт співвідношення позикових і власних засобів (КП/В ) дорівнює відношенню величини зобов'язань підприємства до величини його власних засобів.

Значення коефіцієнта КП/В можна також визначити наступним вираженням:

КП/В =(1 / КА) -1

З приведених вище залежностей випливає, що нормальне обмеження для коефіцієнта залежності : КП/В < або = 1.

Перевищення одиниці в значенні коефіцієнта гиринга означає, що для бізнесу позиковий капітал в організації є головним джерелом фінансування.
Високий гиринг свідчить про високий ризик.

Коефіцієнт співвідношення оборотних і необоротних активів (КО/Н) обчислюється розподілом оборотних активів (розділ II активу балансу) на необоротні активи (розділ I активу).

При наявності в розділі II активу балансу іммобілізації оборотних коштів його підсумок (у чисельнику) зменшується на її величину, а знаменник показника (іммобілізовані засоби) збільшується тому, що відволікання мобільних засобів з обороту знижує реальна наявність власних оборотних коштів підприємства.

Стійкість фінансового стану характеризує також і коефіцієнт маневрування, дорівнює відношенню власних оборотних коштів підприємства до загальної величини джерел власних засобів.

КМ =( ДВЗ – ОК) / ДВЗ = ВОК / ДВЗ

Він показує, яка частина власних засобів підприємства знаходиться в мобільній формі, що дозволяє відносно вільно маневрувати цими засобами.
Високі значення коефіцієнта маневреності позитивно характеризують фінансовий стан. При відсутності жорстко встановлених обмежень по цьому коефіцієнті іноді рекомендується використовувати його значення в розмірі
0,5, як оптимальне.

Для характеристики структури джерел засобів підприємства можна використовувати також приватні показники структури окремих груп джерел. До них відносяться:

Коефіцієнт довгострокового залучення позикових засобів, дорівнює відношенню величини довгострокових кредитів і позикових засобів до суми джерел власних засобів підприємства і довгострокових кредитів і позик:

КДЗП = КД / (ДВЗ + КД).

Даний коефіцієнт відбиває частку заборгованості підприємства в складі перманентного (постійного) капіталу. Збільшення частки заборгованості свідчить про більшу залежність організації від зовнішніх джерел фінансування і меншої платоспроможності.

Коефіцієнт короткострокової заборгованості виражає частку короткострокових зобов'язань у загальній сумі зобов'язань:

ККЗ = (КК + КЗ + Б) / (КД + КК + КЗ + Б)

Він показує, яка частка в загальній сумі заборгованості вимагає короткострокового погашення. Збільшення коефіцієнта підвищує залежність організації від короткострокових зобов'язань, вимагає збільшення ліквідності активів для забезпечення платоспроможності і фінансової стійкості.

Коефіцієнт кредиторської заборгованості й інших пасивів виражає частку кредиторської заборгованості й інших пасивів у загальній сумі зобов'язань підприємства:

ККЗІП = (КЗ + Б) / (КД + КК + КЗ + Б)

Коефіцієнт відбиває частку найбільш термінової заборгованості в загальній сумі зобов'язань, збільшення якої означає зниження можливостей організації використовувати капітал у власному обороті і вимагає негайного відчуження частки засобів, що відповідає даному коефіцієнту. Ріст коефіцієнта кредиторської заборгованості й інших пасивів найбільшою мірою впливає на зниження платоспроможності і фінансової стійкості організації.

2. Оцінка фінансової стратегії та ступеня її ефективності на підприємстві

“Сільгосппродукт”.

3.1. Аналіз фінансово майнового стану підприємства ЗАТ

“Сільгосппродукт”.

Об’єктом дослідження даної курсової роботи є закрите акціонерне товариство “Сільгосппродукт” (найменування товариства російською мовою
“Сельхозпродукт”, найменування товариства англійською мовою
“Silgospprodukt”). Місцезнаходження: м. Київ, вул. Салютна, 1, к. 7.

Товариство є юридичною особою, діє на основі повного господарського розрахунку, самофінансування та самоокупності, має самостійний баланс, поточний та валютний рахунки в банках, круглу печатку зі своїм найменуванням, кутовий штамп та інші штампи, фірмові бланки, емблему та товарний знак, інші реквізити, встановлені для підприємств. Сфера діяльності підприємства – виробництво та торгівля сільськогосподарською продукцією.

Метою діяльності даного товариства є: задоволення попиту населення, підприємств і установ будь-яких форм власності в товарах народного споживання, харчових продуктах, сировині, послугах, устаткуванні та іншій продукції; надання послуг по реалізації продукції, товарів послуг; одержання послуг та використання його в інтересах акціонерів, для розвитку виробництва та вирішення соціальних завдань суспільства.

Предмет діяльності: виробництво, закупівля, зберігання, переробка, реалізація сільськогосподарської продукції; надання суб’єктам господарської діяльності та приватним особам послуг, в т. ч. виробничих, побутових, транспортно-експедиційних, автосервісних, складських, консультаційних, інформаційних, маркетингових, посередницьких, брокерських агентських, консигнаційних, управлінських, облікових, юридичних та інших, як в країні так і за її межам; розробка, виробництво та реалізація товарів народного споживання, громадського харчування, товарів виробничо-технічного призначення, будівельних матеріалів та сировини; роздрібна та оптова торгівля продовольчими та непродовольчими товарами, закупівля та реалізація паливно-мастильних матеріалів. Органами управління на ЗАТ “Сільгосппродукт” є : загальні збори, спостережна рада, дирекція, генеральний директор, ревізійна комісія.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Новости
Мои настройки


   рефераты скачать  Наверх  рефераты скачать  

© 2009 Все права защищены.