Меню
Поискрефераты скачать Финансовая стойкость предприятия

p> Перед початком аналізу фінансової стійкості підприємство доцільно буде проаналізувати фінансово-майновий стан підприємства.

Основним (а в ряді випадків і єдиним) джерелом інформації стосовно фінансового стану підприємства є бухгалтерська звітність, що стала публічною. Звітність підприємства в ринковій економіці базується на узагальненні даних фінансового обліку і є інформаційною ланкою, що зв'язує підприємство із суспільством і діловими партнерами - користувачами інформації про діяльність підприємства.

Суб'єктами аналізу виступають, як безпосередньо, так і опосередковано, зацікавлені в діяльності підприємства - користувачі інформації. До основної групи користувачів відносяться власники засобів підприємства, кредитори, постачальники, клієнти (покупці), податкові органи, персонал підприємства і керівництво. Кожен суб'єкт аналізу вивчає інформацію виходячи зі своїх інтересів. Так, власникам необхідно визначити збільшення чи зменшення частки власного капіталу й оцінити ефективність використання ресурсів адміністрацією підприємства; кредиторам і постачальникам - доцільність продовження кредиту, умови кредитування, гарантії повернення кредиту; потенційним власникам і кредиторам - вигідність вкладення в підприємство своїх капіталів і т.д. Слід зазначити, що тільки керівництво (адміністрація) підприємства може поглибити аналіз звітності, використовуючи дані виробничого обліку в рамках управлінського аналізу, проведеного для цілей управління.

Стійкість фінансового положення підприємства в значній мірі залежить від доцільності і правильності вкладення фінансових ресурсів в активи. У процесі функціонування підприємства і величина активів, і їхня структура перетерплюють постійні зміни. Найбільш загальне представлення про якісні зміни, що мали місце, у структурі засобів і їхніх джерел, а також динаміці цих змін можна одержати за допомогою вертикального і горизонтального аналізу звітності.

Вертикальний аналіз показує структуру засобів підприємства і їхніх джерел . Необхідність і доцільність вертикального аналізу в тім, що перехід до відносних показників дозволяє не тільки проводити порівняння економічного потенціалу і результатів діяльності підприємств, але і деякою мірою згладжувати негативний вплив інфляційних процесів.

Для загальної оцінки динаміки фінансового стану підприємства варто згрупувати статті балансу в окремі специфічні групи по ознаці ліквідності ( статті активу ) і терміновості зобов'язань ( статті пасиву ). На основі агрегованого балансу здійснюється аналіз структури майна підприємства, що у більш упорядкованому виді зручно проводити за такою формою :

Таблиця №4

Агрегований баланс підприємства.
|Актив |Пасив |
|1.Необоротні активи |1. Власний капітал |
|2. Оборотні активи |1.1. Статутний капітал |
| |1.2. Нерозподілений прибуток (збиток) |
|2.1. Виробничі запаси |2. Забезпечення наступних витрат і |
| |цільове фінансування |
| |3. Довгострокові зобов’язання |
|2.2. Готова продукція |4. Поточні зобов’язання |
| |4.1. Короткострокові кредити банків |
|2.3 Дебіторська заборгованість |4.2. Кредиторська заборгованість |
|3. Витрати майбутніх періодів |4.3. Інші поточні зобов’язання |
| |5. Доходи майбутніх періодів |

В таблицях №5, №6 представлена структура ( вертикальний аналіз ) агрегованого балансу ЗАТ “ Сільгосппродукт “ за 3 і 4 квартал 2001 року.

| Актив балансу |Джерела інформації (форма № 1) |На початок 2001р. |На кінець 3 кварталу|
| | |грн. |% |грн. |% |
|1 | |2 |3 |4 |5 |
|Актив |ряд. 280 |2476,6 |100 |5702,1 |100 |
|1.Необоротні активи |ряд. 080 |569,6 |23,00 |1633,5 |28,65 |
|2. Оборотні активи |ряд. 260 |1906,5 |76,98 |4066,7 |71,32 |
|2.1. Виробничі запаси |ряд.100 |0,0 |0,00 |0,0 |0,00 |
|2.2. Готова продукція |ряд. 130 |58,9 |2,38 |1858,8 |32,60 |
|2.3 Дебіторська заборгованість |ряд.160+ряд.170+ряд.210 |1847,6 |74,60 |2207,9 |38,72 |
|3. Витрати майбутніх періодів |ряд. 270 |0,5 |0,02 |1,9 |0,03 |
|Пасив |ряд. 640 |2476,6 |100 |5702,1 |100 |
|1. Власний капітал |ряд.380 |-219,1 |-8,85 |-232,8 |-4,08 |
|1.1. Статутний капітал |ряд.300 |92,5 |3,73 |92,5 |1,62 |
|1.2. Нерозподілений прибуток |ряд.350 |-311,6 |-12,58 |-325,3 |-5,70 |
|(збиток) | | | | | |
|2. Забезпечення наступних витрат|ряд.430 |0,0 |0,00 |0,0 |0,00 |
|і цільове фінансування | | | | | |
|3. Довгострокові зобов’язання |ряд.480 |0,0 |0,00 |0,0 |0,00 |
|4. Поточні зобов’язання |ряд.500+рряд.530+ряд.550+ряд.570+ряд.5|2695,7 |108,85 |5934,9 |104,08 |
| |80+ряд.610 | | | | |
|4.1. Короткострокові кредити |ряд.500 |1305,9 |52,73 |2343,7 |41,10 |
|банків | | | | | |
|4.2. Кредиторська заборгованість|ряд.530 |199,4 |8,05 |100,2 |1,76 |
|4.3. Інші поточні зобов’язання |ряд.610 |1190,4 |48,07 |3491,0 |61,22 |
|5. Доходи майбутніх періодів |ряд.630 |0,0 |0,00 |0,0 |0,00 |

Вертикальний аналіз агрегованого балансу за 3 квартал 2001р.

Таблиця №5

З даних, отриманих у таблиці №5 , видно, що за 3 квартал 2001 року структура активу балансу підприємства покращилася. Збільшилося майно балансу, що було обумовлено ростом усіх статей активу балансу. Це дуже позитивні зміни, що свідчать про фінансове положення фірми, що поліпшується.

Розглядаючи динаміку необоротних активів підприємства можна сказати, що спостерігається значне зростання необоротних активів у третьому кварталі по відношенню до значення показника на початок року. У вартісному вигляді приріст складає 1093,6 тис.грн.( питома вага необоротних активів у структурі балансу за відповідний період зросла на 5,65% і становить
28,65%).Ця зміна сталася за рахунок придбання додаткових основних засобів та збільшення обсягів довгострокових фінансових інвестицій.

Стосовно аналізу структури та динаміки оборотних активів можемо прослідкувати як негативні, так і позитивні тенденції. Одночасно із зростанням даного показника у вартісному виразі ( на 2160,2 тис.грн), спостерігається скорочення його частки в активі балансу( на 5,66%).

Дебіторська заборгованість значно зросла, але її частка в структурі майна підприємства знизилася. У складі поточних активів при загальному скороченні частки дебіторської заборгованості на 5,66% (76,98% - 71,32%) звертає на себе увага її ріст, питома вага якого під кінець року в структурі сукупних активів збільшилася у вартісному вираженні на 360,3тис. грн., що одночасно супроводжувалося скороченням питомої ваги в структурі активу балансу (74,60% - 38,76%).

Найбільший ріст у питомій вазі має готова продукція. Це також служить позитивним показником і свідчить про те, що фірма вкладає свої ресурси в найбільш ліквідні активи (необоротні активи ( тобто основні та інші необоротні засоби ) зросли несуттєво).

Не зовсім сприятливі тенденції для підприємства можна виявити при здійсненні аналізу пасиву балансу.

Зокрема співвідношення власного і позикового капіталів говорить про залежність підприємства від кредиторів. Власний капітал на початку
2001 року в 14 разів менше позикового капіталу, що говорить про фінансову нестійкість підприємства. Нажаль ситуація не покращилась і наприкінці 3 кварталу.

Значення кредиторської заборгованості (8,05% від балансу пасиву на початок періоду) значно зменшилося.( її питома вага на початок періоду склала 8,05% балансу пасиву, а в 3-м кварталі склала 1,76 % ).

Значне зростання відбулося за даний період і зі статтею “Інші поточні зобов'язання” – у вартісному виразі на 2300,6 тис.грн. Збільшилась і їх частка в загальній структурі пасиву й в ІІІ кварталі поточного періоду склала 66,2%.

Проаналізуємо статті балансу за 4 квартал 2001 року і порівняємо їх з показниками 3 кварталу.

Тенденція зростання активів підприємства спостерігається і в наступному
– 4 кварталі. Але у порівнянні з попереднім кварталом відбулися значні зміни у структурі статей активу та пасиву балансу.
| Актив балансу |Джерела інформації (форма № 1) |На початок 2001р. |На кінець 4 кварталу |
| | | |2001р. |
| | |грн. |% |грн. |% |
|1 | |2 |3 |4 |5 |
|Актив |ряд. 280 |2476,6 |100 |11596,50 |100 |
|1.Необоротні активи |ряд.080 |569,6 |23 |695,30 |6 |
|2. Оборотні активи |ряд.260 |1906,5 |76,98 |10900,40 |94 |
|2.1. Виробничі запаси |ряд.100 |0 |0 |62,20 |0,54 |
|2.2. Готова продукція |ряд.130 |58,9 |2,38 |1937,20 |16,71 |
|2.3 Дебіторська |ряд.160+ряд.170+ряд.210 |1847,6 |74,6 |8901,00 |76,76 |
|заборгованість | | | | | |
|3. Витрати майбутніх |ряд.270 |0,5 |0,02 |0,80 |0,01 |
|періодів | | | | | |
|Пасив |ряд.640 |2476,6 |100 |11596,50 |100 |
|1. Власний капітал |ряд.380 |-219,1 |-8,85 |-258,50 |-2,23 |
|1.1. Статутний капітал |ряд.300 |92,5 |3,73 |92,50 |0,8 |
|1.2. Нерозподілений прибуток|ряд.350 |-311,6 |-12,58 |-351,00 |-3,03 |
|(збиток) | | | | | |
|2. Забезпечення наступних |ряд.430 |0 |0 |0,00 |0 |
|витрат і цільове | | | | | |
|фінансування | | | | | |
|3. Довгострокові |ряд.480 |0 |0 |0,00 |0 |
|зобов’язання | | | | | |
|4. Поточні зобов’язання |ряд.500+ряд.530+ряд.550+ряд.570+ряд.580+р|2695,7 |108,85 |11855,00 |102,23 |
| |яд.610 | | | | |
|4.1. Короткострокові кредити|ряд.500 |1305,9 |52,73 |3396,10 |29,29 |
|банків | | | | | |
|4.2. Кредиторська |ряд.530 |199,4 |8,05 |2892,10 |24,94 |
|заборгованість | | | | | |
|4.3. Інші поточні |ряд.610 |1190,4 |48,07 |5566,80 |48 |
|зобов’язання | | | | | |
|5. Доходи майбутніх періодів|ряд.630 |0 |0 |0,00 |0 |

Вертикальний аналіз агрегованого балансу за 4 квартал 2001 р.

Таблиця №6

З даних, отриманих у таблиці №6, видно, що в порівнянні з попереднім 3-м кварталом значно зменшилася в абсолютному вираженні вартість необоротних активів (на 938,2 тис. грн.) і на звітну дату склала 695,30тис. грн.

Позитивним моментом є збільшення обсягу (на 6833,7 тис. грн.) та частки оборотних активів (на 22,68%).

Разом з тим виріс показник по статті “Виробничі запаси”, що свідчить про збільшення виробничих запасів у вартісному виразі на 62,2 тис.грн.
Питома вага дебіторської заборгованості також виросла, причому в два рази
(38,72 - 76,76%). Це є негативним моментом, оскільки грошові кошти є недосяжними для підприємства. І невідомо чи отримає їх підприємство в загалі.

Аналізуючи статтю “Готова продукція”, бачимо, що її обсяг на кінець 4- го кварталу в порівнянні з 3-м кварталом поточного року збільшився і становить 1937,20 тис.грн., але ця тенденція супроводжувалася з одночасним зменшенням їх питомої ваги в загальні й структурі активу балансу ( на
22,01%).

Процентна частка власного капіталу в 4-м кварталі в порівнянні з показником на початок року збільшився не набагато (на 6, 62%), зберігаючи як і раніше від’ємне значення, але процентна частка позикового капіталу не на багато знизилася (на 6,62%). Однак перевищення частки позикового капіталу над власним залишилося значним.

З одночасним ростом кредиторської заборгованості на 2692,7 тис.грн, її питома вага має велике значення (24,94%). Даний факт говорить про те, що заборгованість підприємства окремим категоріям кредиторів ( у даному випадку - працівникам, органам соціального страхування і забезпечення і заборгованість перед бюджетом ), збільшилася.

Найбільш вагому частину в структурі пасиву балансу займають “Інші зобов’язання” – 48%, у вартісному виразі вони зросли приблизно в 1,5 рази.

Виходячи з вищесказаного, можна зробити висновок, що майнове положення ЗАТ ”Сільгосппродукт” погіршилося – в 4-м кварталі, виросла стаття “Нерозподілений прибуток (збиток)” та “Короткострокові кредити банків”. Це спричинило зменшення обсягу власного капіталу, але збільшення його частки в пасиві балансу.

Горизонтальний аналіз звітності полягає в побудові аналітичної таблиці, у якій абсолютні показники доповнюються відносними темпами росту
(зниження ).

У таблицях №7 і №8 представлений горизонтальний аналіз агрегованого балансу ЗАТ “Сільгосппродукт” за 3 і 4 квартали 2001 року.

Дані отримані при вертикальному аналізі, тільки підтверджуються горизонтальним аналізом, з невеликими розходженнями.
Майно балансу в 3-м кварталі в порівнянні з даними на початок поточного року збільшилося більш ніж у два рази, що є позитивним моментом.
Найбільший темп росту має стаття “Готова продукція” - швидколіквідна частина майна підприємства. Темп приросту даного показника на звітну дату склав 3055,86%. Дебіторська заборгованість зросла в 4 рази. На другому місці по темпам росту знаходяться витрати майбутніх періодів, що є негативною тенденцією. Статутний капітал не змінився.
| Актив балансу |Відхилення |Темп росту, % |Темп приросту,|
| | | |% |
| |абсолютне |відносне | | |
|1 |2 |3 |4 |5 |
|Актив |3225,50 |1,30 |230,24 |130,24 |
|1.Необоротні активи |1063,90 |1,87 |286,78 |186,78 |
|2. Оборотні активи |2160,20 |1,13 |213,31 |113,31 |
|2.1. Виробничі запаси |0 |0 |0 |0 |
|2.2. Готова продукція |1799,90 |30,56 |3155,86 |3055,86 |
|2.3 Дебіторська заборгованість |360,30 |0,20 |119,50 |19,50 |
|3. Витрати майбутніх періодів |1,40 |2,80 |380,00 |280,00 |
|Пасив |3225,50 |1,30 |230,24 |130,24 |
|1. Власний капітал |-13,70 |0,06 |106,25 |6,25 |
|1.1. Статутний капітал |0 |0 |100 |0 |
|1.2. Нерозподілений прибуток (збиток) |-13,70 |0,04 |104,40 |4,40 |
|2. Забезпечення наступних витрат і цільове |0 |0 |0 |0 |
|фінансування | | | | |
|3. Довгострокові зобов’язання |0 |0 |0 |0 |
|4. Поточні зобов’язання |3239,20 |1,20 |220,16 |120,16 |
|4.1. Короткострокові кредити банків |1037,80 |0,79 |179,47 |79,47 |
|4.2. Кредиторська заборгованість |-99,20 |-0,50 |50,25 |-49,75 |
|4.3. Інші поточні зобов’язання |2300,60 |1,93 |293,26 |193,26 |
|5. Доходи майбутніх періодів |0 |0 |0 |0 |

Горизонтальний аналіз агрегованого балансу за 3 квартал 2001 року.

Таблиця №7

Власний капітал, зберігаючи від’ємне значення, у третьому кварталі зменшився на 13,7 тис. грн. (0,06% ), а позиковий капітал збільшився майже у 2 рази, що говорить про низький рівень автономії підприємства.

Найбільшу питому вагу мають поточні зобов'язання підприємства, причому на кінець 3-го кварталу темп приросту даного показника склав
120,16%. У їх структурі вагомий темпи росту мають такі статей пасиву, як
“Короткострокові кредити банків” (179,47%), “Інші поточні зобов'язання”(293,26%).

Розглянемо горизонтальний аналіз агрегованого балансу ЗАТ
“Сільгосппродукт” за 4-й квартал 2001 ріку.

З даних, отриманих у таблиці №8 ( див. нижче ) , видно, що структура балансу в цілому покращилась. Активи балансу зросли ( на 9119,90 тис. грн.), що спричинило за собою підвищення темпів росту оборотних коштів (у 571,75%). Але виробничі запаси зросли на 62,2 тис. грн.
Дебіторська заборгованість збільшилася більш ніж у 4 рази, темп росту даної статті на кінець 4-го кварталу склав 481,76%, або +381,76 %.

Частка необоротних засобів скоротилася майже в 5 разів. Темп приросту необоротних активів уповільнився на 64%.

Власний капітал не збільшився, але темпи росту позикового капіталу зберігають тенденцію до зростання. На кінець 4-го кварталу темп приросту статті “Поточні зобов'язання склав” 339,77%. Темп росту кредиторської заборгованості в 4-му кварталі, у порівнянні з 3-м кварталом поточного року, зріс (1400,15%), тобто заборгованість підприємства окремим категоріям кредиторів, збільшилася.

Таким чином, на основі проведеного горизонтального та вертикального аналізу фінансового стану підприємства ЗАТ “Сільгосппродукт” можна зробити такі висновки:

- в цілому майнове становище підприємства на кінець 2001 року покращилось;

- протягом року спостерігалась тенденція постійного нарощування активів підприємства;

- постійне збільшення обсягів дебіторської заборгованості не дозволяє підприємство своєчасно розраховуватися за своїми борговими зобов’язаннями та отримувати можливий додатковий прибуток. Отже, власникам підприємства необхідно переглянути коло суб’єктів, з якими співпрацює, та порядок розрахунку з ними, адже постійне зростання дебіторської заборгованості явно показує, що фінансове положення підприємства хитке і при такому високому відсотку може бути розцінене, як критичне;

- вкладення підприємством коштів у швидколіквідні активи у вигляді готової продукції та виробничих запасів сприяє прискоренню оборотності капіталу;

- поряд із вищевказаним перший розділ пасиву балансу “Власний капітал” мав тенденцію до постійного зменшення;

- більша частина коштів підприємства, що знаходиться в обороті, є позиковим капіталом, що свідчить про факт недостатньої кредитоспроможності підприємства.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Новости
Мои настройки


   рефераты скачать  Наверх  рефераты скачать  

© 2009 Все права защищены.