Меню
Поискрефераты скачать Етичні засади діяльності працівників прокуратури

При розгляді моральних засад діяльності слідчого необхідно виділити три види правил, які визначають поведінку слідчого при виконанні ним своїх функціональних обов'язків у кримінальному процесі:

§  сутність, форма, зміст слідства; все це визначається процесуальними законами і основними положеннями матеріального права (кримінального, цивільного, адміністративного тощо);

§  методи, прийоми і тактика розслідування, які дозволяють максимально ефектно, швидко і повно розкрити злочин і викрити винних;

§  допустимість, законність застосування вищевказаних форм, прийомів і методів, тактики й особистої ініціативи слідчого з точки зору судової етики.

Визначальним фактором професійної діяльності слідчого є її творчий пошуковий характер. Звичайно, це положення стосується усіх видів професійної діяльності юристів. Однак, саме слідчі в основному спрямовують свою роботу на встановлення прихованої істини. Тут особливого значення набуває талант, наполегливість, швидка реакція, холоднокровність, витримка, зосередженість, творчий підхід до вирішення проблем, що виникають у процесі слідства. Виконання слідчої роботи вимагає високої позитивної мотивації, готовності до напруженої праці, принциповості. Слідчому також треба мати хист до організаційної діяльності у справі розкриття злочину: розподіл виконання необхідних доручень працівникам карного розшуку, залучення спеціалістів, експертів, виявлення речових доказів, встановлення свідків тощо. Нарешті, ефективність роботи слідчого у певній мірі залежить від його комунікабельності у спілкуванні з іншими учасниками і суб’єктами попереднього розслідування. Слідчі дії, що викликаються потребою і дозволяються законом (деякі за згодою суду), допускають вторгнення слідчого в особисте життя осіб, допускають порушення ним, охоронюваних конституцією, прав і свобод. Тому, на перший план виступають етичні вимоги, що вимагають поваги до особистості та її прав, коректність, ввічливість і, звичайно ж, конфіденційність.[10]

Говорячи про роботу слідчого, не слід відкидати також спроби тиску на нього з боку «зацікавлених» представників державної влади, керівництва, кримінальних структур, погрози і пропозиції «щодо співробітництва», прохання знайомих і близьких. До всього цього юрист, що присвячує себе слідчій професії повинен готуватися морально і фізично, довго і всерйоз.

Слідчому вірять, на нього дивляться з надією, що злочин буде розкрито, винні знайдені та покарані, а справедливість восторжествує. Від нього чекають швидких і рішучих дій, втішних результатів. Діяльність слідчого повністю регулюється Кримінально-процесуальним кодексом. Він містить багато демократичних норм, спрямованих на захист честі і гідності особи під час проведення розслідування, але вони є дуже загальними, а деколи і декларативними. Головним правовим орієнтиром є конституційний принцип презумпції невинуватості. Презумпція невинуватості в поєднанні з «золотим правилом» «поводься з іншими так, як хочеш, щоб поводилися з тобою», що визнано моральним ідеалом поведінки людини, становлять основу діяльності слідчого. Моральні вимоги до діяльності слідчого спрямовані на забезпечення прав і свобод особи, її честі і гідності.

З огляду на високі завдання, що ставляться суспільством і державою до слідчого, особливо щодо оперативності і результативності їх виконання, перед слідчими постійно постає питання щодо моральних методів досягнення мети.

Співвідношення тактичних прийомів і етичних вимог при розслідуванні справи значною мірою визначається моральними орієнтирами слідчого і цілями, що стоять перед ним. Якщо слідчий заклопотаний розкриттям злочину і встановленням справжнього винуватця, він, як правило, не вдається до підтасування фактів, фальсифікації матеріалів слідства та ін. Подібні прийоми застосовуються у разі, якщо розкриття злочину перетворюється на самоціль і досягається будь-якою ціною. Тоді використовується обман, шантаж, провокації.[11]

Свого часу запропонована була думка застосовувати в слідчій практиці такі «методи боротьби», як «роздроблення сил і засобів «супротивника», що виражалося в розпаленні конфліктів між співучасниками злочину і нанесенні «удару» в найуразливіші місця.

Саме по собі питання щодо перетворення обвинувачуваного в «супротивника» слідчого суперечить духу і букві закону, що покладає на слідчого завдання виявлення обставин як таких, що обвинувачують, так і оправдовують підозрюваного, обвинувачуваного. Теорія «конфліктного слідства» приховує у собі небезпеку нанесення горезвісних «ударів» невинній особі.

Аморальним і абсолютно неприпустимим з погляду закону явищем у роботі слідчих слід визнати дезінформацію свідків, експертів, провокація бажаних показань.

Безперечно, як будь-яка людина він може помилятися. Однак помилки бувають різними. Слідчий, що знайшов у собі мужність визнати помилку і виправити її - цілком гідна особистість. Людина, що ставить кар'єру вище усього і прагне будь-що довести свою непогрішність, нехай навіть ціною волі та здоров'я, а часом і життя іншої людини, вчиняє злочин. Чим більші повноваження, тим серйозніша відповідальність. Відповідальності за порушення закону нерідко вдається уникнути, суду власної совісті - ніколи.

Слідчий має бути витриманим, ввічливим, коректним, що потребує здоров'я і міцної нервової системи.


3.2 Професійна етика державного обвинувача


Професійна діяльність державного обвинувача нерідко вимагає великої особистої ініціативи, завзятості, наполегливості, цілеспрямованості і значних організаторських здібностей.

Прокурор - самостійний і незалежний учасник судового процесу. Він повинен завжди поступати у відповідності до своїх внутрішніх переконань. З боку керівників прокуратури аморально здійснювати тиск на прокурора, заставляти його виступати в суді проти свого переконання. Для успішного здійснення кримінального судочинства велике значення має встановлення правильних відносин прокурора з слідчим, судом, захисником та іншими учасниками судового процесу.[20]

Культура поведінки прокурора в суді - широке і багатобічне поняття. Вона включає і строге дотримання закону, і етичні початки прокурорської діяльності, і уміння володіти словом, навіть зовнішній вигляд, манери прокурора.

Для досягнення успіху в своїй діяльності державний обвинувач повинен володіти наступними якостями:

глибини - здатності проникнути за межі видимого, в суть фактів, зрозуміти сенс що відбувається, передбачати найближчі і віддалені, прямі і побічні результати явищ і вчинків;

широти - уміння охопити широкий круг питань і фактів, привертаючи знання з різних областей науки і практики;

мобільності - здібності до продуктивності мислення, мобілізації і використання знань в складних умовах, в звичній обстановці;

швидкості - уміння вирішувати завдання в найкоротші терміни, оцінюючи обстановку і приймаючи необхідні заходи;

самостійності - здібності до постановки мети і завдань, уміння знаходити їх рішення і шляхи їх досягнення без сторонньої допомоги;

цілеспрямованості - вольовій спрямованості мислення на рішення певного завдання, здібності тривалий час і утримувати її в свідомості і послідовно, планомірно її розміщувати;

критичності - уміння зважувати повідомлення, факти, припущення, відшукуючи помилки і спотворення, розкриваючи причини їх виникнення;

гнучкості - уміння підійти до явища з різних точок зору, встановлювати залежності і зв'язки в порядку, зворотному тому, який вже був засвоєний, перебудовувати свою діяльність і змінювати ухвалені рішення відповідно до нової обстановки [13].

У судовому змаганні на плечі прокурора-обвинувача покладено важливе завдання - «згрупувати і перевірити все що викриває підсудного, і якщо підведений ним підсумок з необхідним і обов'язковим обліком вказує на користь обвинуваченого і створює в нім переконання у винності підсудного, - заявити про те суду. Зробити це треба в зв'язному і послідовному викладі, із спокійною гідністю виконуваного сумного боргу, без пафосу, обурення і переслідування будь-якої іншої мети, окрім правосуддя, яке досягається не неодмінною згодою суду з доводами обвинувача, а неодмінним вислухуванням їх [21].

Через ст. 264 УПК України прокурор зобов'язаний прийняти всі передбачені законом заходи до усестороннього, повного і об'єктивного дослідження обставин справи, незалежно від того, чи йде це на користь звинуваченню або захисту. Він повинен бути об'єктивний і в оцінці доказів, що ослабляють або спростувальних звинувачення. Прокурор повинен підтримати звинувачення зі всією енергією, наполегливістю і умінням, пам'ятаючи, що саме на нім лежить обов'язок викривати злочинця, доводити правильність пред'явленого підсудному звинувачення. Але він звинувачує підсудного лише в тій мірі, в якій його провина доведена в суді, і якщо прийде до переконання, що дані судового слідства не підтверджують пред'явленого підсудному звинувачення, зобов'язаний відмовитися від звинувачення.

Етика має безпосереднє значення в діяльності державного обвинувача, оскільки:

етичними нормами і розпорядженнями пронизана вся тканина кримінального і карно-процесуального законодавства;

як прокурори, так і особи, що порушують загальнообов'язкові правила поведінки, будучи носіями суспільних відносин, керуються в своїх вчинках морально-етичними нормами;

у загальному плані боротьба із злочинністю є боротьбою із злом в ім'я добра, і тому даний процес завжди має морально-етичний фонд.

Питання про роль етичних початків в діяльності державного обвинувача актуалізується через ряд особливостей його спілкування з процесуальними особами в ході розгляду кримінальної справи в суді. Специфічність моральних станів прокурора і учасників процесу - це підвищена нервова напруга у зв'язку з високою відповідальністю за результати процесу. Разом з правовими нормами, положеннями психології, логіки і інших наук, в реальну основу, на якій відбувається конструювання і практичне здійснення тактичних прийомів, включаються і норми моралі.

Тактика державного обвинувача ґрунтується на нормах карно-процесуального закону, які визначають зміст тактичних прийомів, їх спрямованість на встановлення істини у справі.

Надмірна, невиправдана жорсткість державного обвинувача сприймається присутніми в залі судового засідання і такими, що взагалі знають про ту або іншу справу як несправедливість, а у засудженого породжує образу, озлоблення, відчуття протесту, що перешкоджає його виправленню і перевихованню. З іншого боку, необґрунтовано м'яке покарання небезпечного, злісного злочинця не досягає цілей ні загального, ні приватного попередження, сприймається як безкарність, підриває у потерпілого і інших громадян, що стежать за дозволом справи, віру в силу і справедливість в закону [3].

Не дивлячись на абсолютно певні і категоричні правові і етичні вимоги і всупереч ним, зустрічається ще немало випадків необ'єктивності прокурорів, підтримка звинувачення ради звинувачення.

Головна причина тут полягає в тому, що у деяких прокурорів існує ще неправильне, мінливе уявлення про методи посилення боротьби із злочинністю. Окремі працівники помилково вважають, що діяльність судів і прокуратури по боротьбі з кримінальними злочинами буде найбільш ефективною, якщо кожен винен буде покараний якомога строго. Виходячи з цієї неправильної позиції, вони вважають, що для посилення боротьби із злочинністю можна навіть піти і на необґрунтоване застосування по відношенню до окремих осіб законів, що передбачають можливо строгішу відповідальність.

Професійна деформація прокурора може виявлятися як на стадії підготовки прокурора до участі в судовому засіданні, так і в ході судового слідства і в звинувачувальній мові.

Обґрунтувавши свою звинувачувальну тезу, з якою прокурор передає справу до суду, даними попереднього слідства, прокурор зобов'язаний обґрунтувати, довести звинувачення суду даними судового слідства.

Вирішальне значення має мету, яку переслідує прокурор: чи прагне він об'єктивно і всесторонньо з'ясувати дійсні обставини справи або намагається за всяку ціну підтвердити звинувачення.

У судовому засіданні об'єктивність, відчуття міри повинні бути властиві прокуророві при його участі в дослідженні доказів, особливо при допитах. Особливо важливе дотримання державним обвинувачем етичних правил, вироблення етичних критеріїв і меж допустимого.

Обстановка судового засідання ускладнює можливість психологічного підходу не тільки до підсудного, але і до потерпілому і свідкам. У зв'язку з цим йому необхідно дотримувати індивідуальний підхід, який заснований на усесторонньому обліку даних про особу.

Проте при цьому не слід переоцінювати їх значення, зокрема не рекомендується виходити прямолінійно з того, що якщо людина характеризується негативно, то він завжди брехатиме, а якщо позитивно, то завжди говоритиме тільки правду. Так буває часто, але не завжди [5].

У роботах, присвячених підтримці державного звинувачення, правильно указується, що допит повинен вестися прокурором спокійно, ввічливо, коректно, що при допиті неприпустимо проявляти дратівливість, не можна допускати прискіпливість, нетактовність, грубість, не можна ображати і залякувати допитуваного.

Прокурор повинен проявляти розбірливість при застосуванні тактичних прийомів судового допиту.

Згідно ст. 22 КПК України забороняється домагатися свідчень шляхом насильства, погроз і інших незаконних мерів. Під насильством можна розуміти застосування засобів, що пригнічують вільне волевиявлення особи в цілях зміни свідчень або їх отримання [6].

Міцно увійшли до практики державних обвинувачів такі прийоми судового допиту, як уточнення і деталізація свідчень, зіставлення їх з іншими доказами, перехресний допит і допит на очній ставці, використання при допиті схем, планів, макетів і ін.

При цьому прояв слідчого такту прокурора в ході допиту повинен відповідати наступним вимогам:

1) пошана гідності допитуваного;

2) чуйне і уважне відношення до поведінки допитуваного і проявів його психічного стану;

3) правильне визначення власної процесуальної позиції на допиті;

4) тактично продумана допомога в подоланні психологічного бар'єру, умілий напрям допитуваного до вольової і розумової активності під час допиту;

5) спокійна упевненість і врівноваженість в обігу з допитуваним;

6) правомірно і тактично виправдане поєднання ділового і емоційного спілкування з допитуваним [8].

Ці вимоги обов'язкові, незалежно від того, добросовісний або недобросовісний допитуваний, активно або пасивно він настроєний під час допиту. Це дозволить нейтралізувати або ослабити упередження підсудного по відношенню до прокурора, створити атмосферу, яка сприяла б отриманню від підсудного максимуму правдивої інформації про обставини справи.

Питання прокурора повинні бути простими, конкретними, прямими, ясними і зрозумілими для допитуваного. При їх формулюванні слід заздалегідь враховувати реакцію аудиторії, здатну збити допитуваного з процесу спогаду і відтворення важливих фактів.

Етичним принципам повинен слідувати державний обвинувач і у відносинах з іншими учасниками процесу, зокрема із захисником підсудного. Полеміка між ними повинна носити виключно діловий характер.

Державний обвинувач повинен розуміти, що захисник виконує важливу процесуальну функцію і сприяє суду у встановленні істини у справі.

У разі незгоди з позицією захисника, прокурор повинен спростувати його доводи, спираючись на закон і на факти. Якщо ж захисник вийшов за межі наданих йому законом повноважень, прокурор зобов'язаний прийняти заходи до усунення порушень у встановлених карно-процесуальним законодавством формах.

Велике значення для встановлення етично-психологічного контакту має зовнішній вигляд прокурора, його манери, його тон і так далі Культура поведінки державного обвинувача, охайність, ввічливість, уважність, тактовність і інші якості, які відносяться до етики поведінки повинні стати обов'язковими вимогами для осіб даної професії. Прокурор звинувачує від імені держави і представляє, таким чином, соціальна більшість. Це вимагає від нього ретельного аналізу доказів, бездоганних виводів в результаті цього аналізу і уміння вимагати справедливого вироку такими словами, які були б зрозумілі і близькі людям, від імені яких державний обвинувач виголошує свою промову.

До звинувачувальної мови прокурора пред'являються важливі етичні вимоги, серед яких головне, - правильність позиції прокурора по суті, строга відповідність його виводів закону, об'єктивність і справедливість виводів і всіх його міркувань [10].

Представляється, що з етичної точки зору найскладніший елемент звинувачувальної мови - характеристика особи підсудного. У мовах дореволюційних росіян судових ораторів характеристики підсудних займали видне місце. На думку М.Л. Шифмана, це пов'язано з тим, що в характеристиці можна у ряді випадків знайти ключ до розуміння мотивів злочину, до оцінки достовірності окремих доказів, а іноді і до рішення питання про ступінь винності [31].

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Новости
Мои настройки


   рефераты скачать  Наверх  рефераты скачать  

© 2009 Все права защищены.