Меню
Поискрефераты скачать Формування прибутку промислового підприємництва

p> З погляду одержуваної по що залучаються засобам віддачі для інвестора інвестиції можуть розділятися на[6] :

Субсидії, гранти, дотації від держави, який забезпечуються підприємства пріоритетних напрямків в економіці. Це - найбільше кращі інвестиції для розвитку.

Кошти з фіксованою сумою відсотка, що складаються з кредитів (банків, держави, підприємств, інших комерційних і некомерційних структур), облігацій (акціонерних товариств і держави), привілейованих акцій
(акціонерних товариств відкритого типу). По кожному з позикових засобів виплачується визначений відсоток, що встановлюється для кредиту - у договорі позики, а для облігацій і привілейованих акцій - у проспекті емісії.

Притягнуті засоби, на які виплачується дивіденд (дивіденди виплачуються пропорційно вкладенням у статутний фонд).

При розробці інвестиційного проекту важливо раціонально вибрати форми притягнення капіталу і насамперед визначити, чи нарощувати власний капітал, випускаючи цінні папери, або залучити позиковий капітал. Основними формами по притягненню засобів на фінансування інвестиційного проекту для збільшення власного капіталу є такі інструменти фінансування: звичайні акції (цінні папери, що оформляють права на власний капітал компанії і мають тому особливе значення для оцінки його бухгалтерської вартості); привілейовані акції, що дають інвестору, у порівнянні зі звичайними акціями, визначені переваги (гарантовані дивіденди, переважні права при ліквідації компанії); боргові зобов'язання з варрантами, що подають зобов'язання компанії повернути кредитору визначену суму через фіксований термін і з узгодженою премією у виді процентного прибутку. Проте в ряді випадків подібні позички настільки рисковані, що не допомагає навіть підвищена прибутковість. Тоді до них добавляється варрант (право на покупку акцій у межах фіксованого терміна по визначеній ціні). Кредитору повинна бути повернута вся сума запозичених у нього засобів і, крім того, він може ще реалізувати свої вар ранті.

У рамках боргового фінансування існує п'ять основних типів кредиту: торговий кредит, що дається одною компанією інший при продажі товару під обіцянку про його майбутню оплату, банківський кредит, наданий банком (або іншим фінансовим заснуванням) підприємству (фізичній особі) із метою фінансування тимчасових потреб підприємства, зокрема, фінансування сезонних потреб підприємства, фінансування тимчасово зрослої кількості товарно- матеріальних запасів, для помочі у фінансуванні тимчасово зрослого обсягу дебіторською заборгованістю, фінансування сплати податків, для помочі на покриття неординарних і достатньо значних витрат (наприклад, переїзд підприємства)[7] . Короткострокові позички можуть даватися комерційними банками, фінансовими компаніями, урядовими заснуваннями. Гроші на короткі терміни можуть бути отримані і за допомогою використання незабезпечених кредитних квитків терміном від одного до дев'ятьох місяців, що продаються компаніями, що мають стабільне положення і високий рейтинг. Практикується далі інвестиційний кредит, що, як правило, являє собою довгостроковий кредит, наданий із метою придбання землі, будинків, споруджень, устаткування й інших активів, що є по своїй природі скоріше «основними», а не «поточними» активами. Він може бути незабезпеченим, видаватися під заставу нерухомості, забезпечений правом арешту інших активів боржника у випадку несплати боргу. Інвестиційний кредит може даватися лізинговими компаніями, страховими компаніями, комерційними банками, ощадними банками, трастовими компаніями, утворювальними і добродійними заснуваннями, пенсійними фондами, індивідуальними інвесторами, андеррайтерами - учасниками ринку, що займаються перепродажем векселів, облігацій і заставних, а також урядовими заснуваннями.

Особистий кредит (споживчий) дається роздрібним торговцем, банком, фінансовою компанією окремій особі (наприклад, для покупки їм якогось товару по окремому рахунку в магазинах і при продажі товарів тривалого користування, приміром, автомобілів або побутової техніки). Застосовується також державний кредит, одержуваний різноманітними урядовими заснуваннями для виконання ними своїх обов'язків. Одержувачем позички виступають органи влади, урядові заснування.

Центральне питання для менеджера, що одержує кредит - у розрахунку граничної процентної ставки, при якій кредит залишається для нього ефективним. Найбільше істотну роль серед названих вище джерел фінансування, по ступені убування їхньої частки в інвестиційних операціях, грають розширення акціонерного капіталу, позики, випуск облігацій. Отже, збільшення акціонерного капіталу є основною формою притягнення засобів для розвитку компаній в умовах ринкової економіки.

1.2. Розподіл прибутків підприємства.

Залучити засоби - одна сторона медалі. Друга - особливо важлива - використовувати грошові ресурси найбільше ефективно, оборотньо. Як відомо, необхідно вчасно повернути авансовані засоби після виробництва і реалізації продукції. Всі наступні витрати після авансування вкладення засобів іменуються інвестуванням. Якщо ж вкладення в підприємство здійснюється з одержуваної в ході виробництва прибули, те подібні вкладення приймають форму ре інвестування[8] .

Авансування виробництва - процес формування статутного (тобто початкового) капіталу, інвестування виробництва - додаткові вкладення до статутного капіталу, ре інвестування - це додаткові вкладення, здійснювані з прибутку, одержуваної від виробництва товарів і їхньої наступної реалізації.

Вартість авансованого капіталу постійно зберігається в незмінному розмірі за рахунок адекватної компенсації його зносу, тобто за рахунок адекватної компенсації його зносу, тобто за рахунок амортизації капіталу.
Процес амортизації - це триєдиний процес: списання зносу, тобто зменшення вартості використовуваного капіталу; умикання повного розміру списання в ціну товару, що провадиться за допомогою даного устаткування і призначений для реалізації; зарахування розміру внеску, включеної в ціну товару, на амортизаційний рахунок для зберігання розміру капіталу на старому рівні. Розмір цього амортизаційного рахунку повинний бути еквівалентний сумі вкладень або авансованого капіталу.

Знецінення авансованого капіталу не відбувається, оскільки знос компенсується амортизацією. Проте така ситуація характерна лише для функціонуючого капіталу, тобто залученого в процес виробництва. Капітал, що авансований, але не залучений у процес виробництва, знецінюється.

Під ліквідністю розуміється оборотність капіталу в грошову форму у випадку виникнення такої необхідності (наприклад, для погашення боргів).
Поняття «неліквід», що існує в середовищі російських ділових людей, означає, що якась вартість не може бути звернена в гроші (наприклад, неякісний товар, що не вдасться продати). Неліквідні засоби, зрештою, припадає списувати за рахунок прибули, що знижує ефективність виробництва, у чому, природно, не зацікавлений жодний менеджер. У цьому змісті самим ліквідним засобом є самі гроші[9] .

По своєму функціональному призначенню капітал, як відомо, підрозділяється на два значні складових елементи - капітал основний і капітал оборотний. Засоби, вкладені в основний капітал, відшкодовуються поступово, частинами, протягом достатньо тривалого періоду часу. Причому стосовно до кожного елемента основного капіталу період повернення вкладених засобів буде розрізнений (у залежності від нормативного терміна його використання)[10] .

У прагненні до успіхів підприємству припадає вирішувати велику дилему фінансового менеджменту: рентабельність або ліквідність? - і найчастіше жертвувати або тим, або іншим у спробах сполучити динамічний розвиток із наявністю достатнього рівня коштів і високої платоспроможності. Справа в тому, що ліквідні утруднення і, відповідно, низькі значення коефіцієнта поточної ліквідності можуть свідчити не про фінансову хворобу і неплатоспроможність, а про динамічний розвиток підприємства, бурхливому нарощуванні обороту і швидкого освоєння ринку.

Роздивися для ілюстрації два приклади. Перший із них показує, що для підприємств малого і середнього бізнесу високі темпи нарощування обороту спричиняють за собою підвищені ліквідні потреби. Другий приклад говорить про те, що і для значних підприємств занадто бурхливі темпи росту обороту чреваті ліквідними трудностями. Нарешті обидва приклади свідчать про фундаментальне протиріччя, дилемі, що припадає дозволяти підприємствам на всіх етапах їхнього розвитки: або діяльність рентабельна, або вона приносить достатній рівень ліквідних засобів. Примирити одне з іншим важко, але, як ми побачимо, можливо[11] .

Приклад 1.

Візьмемо три підприємства, що знаходяться на різних стадіях розвитки:
М («мале»), С («середнє») і ДО («значного»), див. таблицю 1.

Підприємство М з обсягом активу 10 тис. грн. і 10-тисячним річним оборотом перебуває в стадії навального «виходу з дитячих пелюшок».
Середньорічний темп приросту обороту 30%; комерційний марж (рентабельність обороту) росте повільно: 3% у першому році, 5% у другому році, 7% у третьому році, зате підприємство виграє на підвищенні коефіцієнта трансформації (оборотності активів): 1, 1,1 і 1,2 у першому, другому і третьому роках відповідно[12] .

Підприємство С з обсягом активу 500 тис. грн. і 750-тисячним оборотом знаходиться на шляху до зрілості. Оборот росте на 25% щорічно, комерційний марж стабілізувався приблизно на рівні 12%, коефіцієнт трансформації підтримується на рівні 1,5.

Підприємство ДО має обсяг активу 100 млн. грн. і річний оборот 160 млн. грн. Оборот росте на 10% у рік, комерційний марж складає 9%, коефіцієнт трансформації - 1,6.

Відповімо на запитання: у якому ступені в кожного з цих підприємств необхідний приріст активів покривається наробленим нетто результатом експлуатації інвестицій? При цьому під нетто результатом експлуатації інвестицій (НРЕІ) будемо розуміти показник, що укладається із суми балансового прибутку і відсотків за кредит, віднесених на собівартість.

Таблиця 1.

[pic]

Покажемо, як отримані ці цифри, користуючи даними підприємства С, а потім дамо коментар до таблице1.

Новий обсяг активу отриманий на основі однієї з модифікацій широко застосовуваного у фінансовому плануванні і прогнозуванні методу: при незмінній структурі пасиву (а ми використовували саме таке допущення) темпи приросту обороту застосовні до темпів приросту обсягу балансу. Таким чином, обсяг активу підприємства С, збільшуючись на 25% у рік, зростає за трьох року з 500 тис. грн. до 977 тис. грн2.

Рівень економічної рентабельності активів отриманий перемножуванням комерційного моржу і коефіцієнта трансформації: 12% ( 1,5 = 18%.

Для одержання суми дефіциту (надлишку) ліквідності необхідно спочатку обчислити сумарний НРЭИ за трьох року, а потім порівняти з ним суму приросту обсягу активу. Для розрахунку НРЭИ використана формула комерційного моржу (КМ):

КМ = НРЭИ : ОБОРОТ ( 100 ( НРЭИ = ОБОРОТ ( КМ : 100.

Таким чином, НРЭИ першого року складає 112,5 тис. грн., другого року
140,6 тис. грн., третього року - 175,8 тис. грн. У сумі це 429 тис. грн.
Далі: (977 тис. грн. - 500 тис. грн.) - 429 тис. грн. = 48 тис. грн.

Коефіцієнт покриття приросту активів нетто результатом експлуатації інвестицій складає (429 тис. грн. : 477 тис. грн.) = 0,9.

Подані в таблиці дані свідчать про те, що:
Підприємство М з найбільше бурхливими темпами приросту обороту протиставляє подвоєнню обсягу активів підвищену (завдяки високій швидкості оборотності засобів) економічну рентабельність активів. Але, не дивлячись на це, лише
25% приросту активів фінансуються за рахунок внутрішніх джерел. Дефіцит ліквідності на покриття потреб росту підприємства складає 75% потрібного приросту активу;
Підприємство С протиставляє подвоєнню обсягу активів підтримка високої рентабельності (притім, що обидва її елементи - і комерційний марж, і коефіцієнт трансформації - мають дуже пристойні значення). Проте і цьому підприємству не вдасться досягти повного покриття необхідного приросту активів. Дефіцит складає 10%;
Підприємство К з найменшими темпами приросту обороту, але з найбільше широким масштабом діяльності збільшує свої активи лише на одна третина і має більш скромний рівень рентабельності, чим підприємство С. Доки буде можливим підтримка 14,4%-ной рентабельності без серйозних структурних змін
- це, звичайно, дуже складне питання. Але поки що підприємство утримує свої позиції, маючи надлишок ліквідності в 19,43 млн. грн., що із лихвою дозволяє покрити приріст активів.

Приклад 2.

Візьмемо підприємство ДО із приклада 1 і з рівним вже отриманий нами раніше коефіцієнт покриття приросту активів нетто результатом експлуатації інвестицій 1,6 із цим же коефіцієнтом, але розрахованим для 25%-ных темпів приросту обороту[13] .

Найпростіші обчислення виявляють дефіцит ліквідності в сумі 26,7 млн. грн. замість старого надлишку в 19,43 млн. грн., а шуканий коефіцієнт знижується з 1,6 до 0,71 (комерційний марж - як і раніше 9%). Занадто швидкі для даного підприємства темпи росту обороту породили дефіцит ліквідних засобів замість їхнього надлишку. Якщо підприємство не збирається знижувати темпи нарощування обороту, то воно повинно зробити серйозні зміни своєї фінансової структури[14] .

Ідея інтеУкраїниеренції (накладення) довгострокових і короткострокових цілей, феноменів і результатів діяльності підприємства підказуються самою логікою економічного процесу і реальної фінансової практики. Проте перейнятися цією ідеєю легко, а мистецтвом сполучити генеральну фінансову стратегію з оперативним керуванням фінансами підприємства володіють на перевірку не багато хТО. Більшість діє за принципом «крива виведе», і крива, дійсно виводить, але, на жаль, не завжди в потрібне місце. Втім, жарти убік. Задача і впрямь не з легких, тим більше, що кількісні параметри інтеУкраїниеренції недостатньо пророблені у фінансовому менеджменті. Але зараз спробуємо розібратися хоча б в основних питаннях, рухаючись по двох головних напрямках:
«Невідворотність інвестицій ( постійні і перемінні витрати інвестиційного процесу ( поточні фінансові потреби ( структура капіталу підприємства»;
Фінансова усталеність підприємства ( платоспроможність, ліквідність балансу, кредитоспроможність, рентабельність ( балансові пропорції ( фінансові коефіцієнти»[15] .

Отже, напрямок перше.

Ризики, пов'язані з тим або іншим інвестиційним проектом або цілим інвестиційним портфелем підприємства, можуть мати саму різноманітну природу і носити самий різний характер: можлива переоцінка, або навпаки недооцінка майбутнього попиту на продукцію підприємства, що здійснило проект; можливо завищення, або навпаки заниження рентабельності підприємства в результаті здійснення проекту; можливі, нарешті, технічні помилки при виборі того або іншого проекту...

…і при всіх цих обставинах несприятливі наслідки, у принципі оборотні.
Навіть у такому важкому випадку, як завищена оцінка попиту, можна круто змінити комерційну політику, необхідно підсилити контроль над дебіторською і кредиторською заборгованістю, посилити регулювання запасів сировини і матеріалів, не допускаючи їхній перенакоплення. При недооціненому попиті треба зосередитися на вишукуванні джерела фінансування додаткових перемінних, а також, дуже можливо, і постійних витрат. Коли не виправдуються надії на високу рентабельність, адміністрація повинна вжити заходів до нейтралізації занадто оптимістичних дивідендних обіцянок акціонерам. Якщо ж рівень рентабельності перевершує чекання, акціонери вправі дорікнути керівників підприємства в перестраховці, але, швидше за все, не стануть заперечувати ні проти підвищення абсолютної норми дивідендів, ні проти дохідних довгострокових фінансових вкладень надлишків засобів.

Є тільки один дійсно катастрофічний ризик: це ризик відмови від інвестування як такого. Рано або пізно, але неминуче підприємство настигаєтся падінням конкурентноздатності, фізичним і моральним старінням устаткування, невідповідністю характеристик готової продукції вимогам ринку.

Відмова від інвестицій рівносильна дезінвестиціям. Можна урізувати занадто амбіційний проект, можна відкласти реалізацію проекту до кращих часів, можна спорудити хитромудру модель фінансування проекту, але не можна перекреслити слово «проект».

Ця невблаганна істина знаходиться в повній згоді з Великим Законом убування граничної корисності і граничної продуктивності чинників виробництва:

«Збільшення перемінних витрат веде до збільшення обсягу виробленої продукції, виторги від реалізації і прибули лише до визначеного грнежу, за яким додаткова продукція й економічний ефект, одержувані від подальшого нарощування витрат, починають знижуватися. Це відбувається тому, що всі нові і нові «дози» перемінних витрат з'єднуються з щодо розмірами , що зменшуються , постійних витрат, раціональне сполучення між постійними і перемінними витратами порушується, і підприємство не може далі збільшувати виторг і прибуток. Для виправлення ситуації необхідний стрибок постійних витрат»[16] . Виробничникам до болю знайома ситуація, коли скільки ні привнось додаткової сировини і (або) робочої сили у виробництво, випуск не буде рости через недостачу устаткування, виробничих і інших помешкань, скромних можливостей організації виробництва. Що толку, що навколо одного старого верстата клопочеться ціла армія робітників, і ще з надлишковою кількістю найкращої сировини? Обсяг виробництва об'єктивно обмежується технічними можливостями застосовуваного устаткування. А який зміст нарощувати об'ем виробництва, вливаючи в нього колосальні витрати на сировину, якщо підприємство не має у своєму розпорядженні відповідну комерційну інфраструктуру для реалізації готової продукції? Ми можемо продовжувати ці марні нарікання, поки не підведемося на непохитну позицію сприйняття інвестицій як стрибка постійних витрат[17] . Життя підприємства йде періодами від одного стрибка постійних витрат до іншого (до речі говорячи, у фінансовому менеджменті ці періоди називаються короткостроковими). На графіку (мал. 1), що ілюструє це положення, постійні витрати подані горизонтальними лініями, а перемінні похилої.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6
Новости
Мои настройки


   рефераты скачать  Наверх  рефераты скачать  

© 2009 Все права защищены.