Меню
Поискрефераты скачать Шпоры по международной экономике

p>Стратегічні орієнтири міжнародних корпорацій:
. Етноцентризм – Цінності та інтереси материнської компанії є головними в стратегічних рішеннях
. Поліцентризм – стратегічні рішення змінюються від країни до країни, в яких діє компанія
. Регіоцентризм – поєднання власних інтересів фірми з інтересами своїх регіональних відділень
. Геоцентризм – інтегрування рішень в єдину глобальну систему


Особливості прийняття рішень в ММ/ті

Ключ до проблеми прийняття рішень в міжнародних корпораціях – співвідношення між централізацією та децентралізацією. При централізації рішення приймаються на вищому рівні, що забезпечує їх високу якість. При децентралізації прийняття рішень делегується вниз оперативному персоналу, що забезпечує їх гнучкість та своєчасність.
Сфери ММ/ту, в яких приймаються переважно централізовані рішення:
. Маркетингова міжнародна політика
. Фінансові справи
. Використання персоналу експатріантів
. Рішення щодо виробничих потужностей

113. Роль організаційного фактору в міжнародному менеджменті. Еволюція організаційних структур в процесі інтернаціоналізації.
Роль організаційного фактору в ММ/ті.
Організаційний фактор включає: структури управління, взаємозв”язки між різними ланками і працівниками, розподіл функцій і влади, встановлення повноважень і відповідальності кожного співробітника.

Особливості організаційного фактору в ММ/ті

. Природа зарубіжного бізнесу
. Утворення закордонних відділень
. Керівництво зарубіжними відділеннями
. Взаємодія локальних ринків і компаній
. Часові і географічні особливості
. Взаємозалежність структур і персоналу


Організаційна структура міжнародних корпорацій

1. На ранніх стадіях інтернаціоналізації: Президент//Департамент в країні розташування (в/во, маркетинг, фінанси, персонал)//Віце-президент з міжнародних операцій//Зарубіжні відділення
2. Міжнародна дивізіональна структура: Президент// Департамент в країні розташування (в/во, маркетинг, фінанси, персонал)//Оперативні відділення

(завод, інструменти, меблі, міжнародне відділення//Австралія,

Японія,Італія//Офіс-тренажер, маркетинг, зв”язки з урядом
3. Глобальна продуктово-дивізіональна структура: Президент// Департамент в країні розташування (в/во, маркетинг, фінанси, персонал)//Оперативні відділення - продуктові відділення (продукт А, продукт В, продукт

С//Південна Америка, Африка, Європа//Франція, Німеччина, Італія//В/во, маркетинг, фінанси, персонал.
4. Глобальна регіональна дивізіональна структура: Президент// Департамент в країні розташування (в/во, маркетинг, фінанси, персонал)//Оперативні відділення (Північна Америка, Пд. Америка, Європа, Азія//Китай, Японія,

Пд.Корея
5. Глобальна функціональна структура: Президент//1.Виробництво,

2.маркетинг, персонал//1.а.Внутрішнє виробництво(продукт А, продукт В),

1.б. Зарубіжне виробництво (продукт А, продукт В); 2.а. Внутрішній маркетинг (продукт А, продукт В), 2.б. Зарубіжний маркетинг (продукт А, продукт В).
6. Мультинаціональна матрична структура: : Президент// Департамент в країні розташування (в/во, маркетинг, фінанси, персонал)//Оперативні відділення

(Північна Америка, Європа, Промислові товари)//Менеджер промислових товарів Північної Америки, менаджер промислових товарів Європи.

114. Особливості й основні моделі керівництва міжнародними корпораціями.

Особливостікерівництва міжнародними корпораціями

Керівництво – це процес впливу на людей для спрямування їх зусиль на досягнення певних цілей.

Два важливих аспекта керівництва міжнародними корпораціями

. Філософські основи поглядів керівника на підлеглих
. Підходи до лідерства як відображення характеристик автократії – участі і поведінки керівників
Взаємодія між керівниками та підлеглими: 1).Автократичне керівництво
2).Патерналістське керівництво 3).Демократичне керівництво.

Основні моделі керівництва міжнародним бізнесом


Основа прийняття рішень

1. Фактологічний менеджер – знаходить доступну інформацію і готує рішення, спираючись на факти і данні. Фокус уваги на документованих теперішніх подіях і данних.
2. Інтуітивний менеджер – грунтується у прийняття рішень на свої уявлення і інновації. Фокус його уваги пов”язаний з майбутнім.
3. Аналітичний менеджер – відзначається логічністю і систематичністю, ретельним зваженням наявних альтернатив. Його мислення зачіпає минуле, теперішнє і майбутнє, стратегію і тактику.
4. Нормативний менеджер є ідеалістичним і довірливим до того, як може бути вирішена та чи інша проблема. Фокус його уваги – минулий досвід, який оцінюється з позицій його використання в нових діях.

Чотири основні типи керівників

1. Адміністратор – керівник, здатний виявити слабкі ланки у роботі і прийнати для їх усунення ефективні коригуючі заходи.
2. Лідер – керівник, спроможний спілкуватися з людьми, розпізнавати потенціал кожного працівника і зацікавити його у повному використанні цього потенціалу, вести людей за собою, викликати в них віру в успіх справи.
3. Плановик – керівник, який прагне оптимізувати майбутню діяльність фірми, концентруючи основні ресурси в традиційних сферах діяльності і спрямовуючи їх на досягнення поставлених цілей.
4. Підприємець – керівник, який прагне змінити динаміку фірми, а не екстраполювати її минулу діяльність, шукає нові напрями діяльності, експерементує і ризикує.

115. Особливості управління людськими ресурсами в міжнародних корпораціях.
Особливості:
. Відмінність ринків праці у країнах-господарях
. Переміщення працівників між підрозділами компанії, що розташовані в різних країнах
. Відмінність практики управління людськими ресурсами в різних філіях
. Національна орієнтація персоналу
. Ускладнення контролю виконання

Джерела людських ресурсів

1. Домашні країни – Експатріанти
2. Країни-господарі – Місцевий персонал
3. Треті країни

Критерії відбору персоналу для міжнаробних призначень

1. Загальні критерії
. Технічні навички (американський підхід)
. Людські якості (японський підхід)
2. Адаптація до культурних змін
3. Незалежність і самозабезпеченість
4. Фізичне та емоційне здоров”я
5. Вік, досвід, освіта
6. Мовний тренінг
7. Мотивація до зарубіжного призначення
8. Сімейний стан і залежність
9. Здатності лідерства

Фактори, що впливають на зарплату при зарубіжних призначеннях

. Особистість
. Країна
. Вартість життя
. Підвищення посадового статусу
. Компенсація затруднень зарубіжного відрядження
. Валюта
. Віддаленість району

Проблеми репатріації експатріантів

. Адаптація до життя в домашній країні
. Особисті фінансові проблеми
. Просування по службі
. Відносини з колишніми колегами

Дві основні функції міжнародної професійної підготовки

. Формування у всіх менеджерів єдиного глобального підходу до розв”язання проблем
. Навчання менеджерів розв”язання проблем, що виникають в діяльності експатріанта у країні перебування

116. Природа, типи і шляхи підвищення ефективності міжнародних комунікацій.

Природа міжнародних комунікацій


Процес комунікації

1.Відправлення повідомлення 2.Кодування 3.Канали передачі. 4.Декодування
5.Отримувач Інтерпритація. 6.Зворотній зв”язок. На всіх етапах – влив різних регіонів, країн, культур.

Особливості міжнародних комунікацій

. Розміщення окремих елементів комуніккацій в різних країнах світу
. Віддаленість
. Вплив різних культур
. Різниця в часі
. Значні затрати

Основні типи міжнародних комунікацій

1. А. Зовнішні (п-д:між урядами з прводу угод про міжнародну торгівлю)

В.Внуртішні (спілкування менеджера з іншої країни)міжнародні комунікації
2. А. Комунікації на думці (щвейцарці) В. Висловленні комунікації

(японці)
3. А. Висхідні комунікації (а.зворотній зв”язок; б.допомога менеджерам нижчого рівня від вищих менеджерів) В. Низхідні (а.встановлення завдань; б.надання інформації)

Бар”єри міжнародних комунікацій

1. Мовні бар”єри
2. Бар”єри сприйняття
3. Вплив культури
4. Невербальні комунікації

Підвищення ефективності міжнародних комунікацій

1. Поліпшення сиситеми зворотнього зв”язку
2. Мовний тренінг
3. Культурний тренінг
4. Посилення гнучкості та співробітництва
Способи подолання культурних бар”єрів:
. Зберігайте неупередженість
. Уважно відностесь до звичаїв
. Враховуйте багатозначність однакових жестів і виражень
. Пристосовуйте ваш стиль до особливостей іншої людини

117. Характеристика систем контролю і звітності в міжнародному менеджменті

Особливості контролю в міжнародному середовищі


Три основні вимоги до контролю в міжнародних компаніях

1. Стандарти в MNC повинні враховувати як загальнокорпоративні цілі так і місцеві умови
2. Інформація, що міститься у звітах, повинна відзеркалювати не тільки поточне виконання, а й встановлені стандарти
3. Управлінські дії щодо коригування відхилень є заключним кроком функції контролю
Проблеми контролю в MNC
. Цілі зовнішньоекономічних операцій конфліктують із загальнокорпоративними цілями
. Цілі партнерів спільних підприємств суперечать корпоративному менеджменту
. Досвід і компетенція в плануванні дуже різняться у різних зарубіжних відділеннях
. Філософська природа конфліктів відносно цілей і політика зарубіжних операцій в основному пов”язані з культурними відмінностями між менеджерами країн походження і країни господаря.
Основні типи контролю в MNC
1. Прямий контроль
2. Непрямий контроль
3. Три комплекти фінансових звітів зарубіжних відділень до штаб-квартири:
. Звіти, що грунтуються на національних стандартах рахунків, передбачених законодавством та професійними організаціями в країні-господаря
. Звіти, що пов”язують принципи обліку із стандартами, що вимагає країна походження
. Консолідовані фінансіві звіти з урахуванням вимог країни походження

Вимірювання виконання

. Фінансове виконання (прибуток, фінансові коефіцієнти)
. Контроль якості (гуртки контролю якості, сучасні системи контролю якості)
. Особистий контроль (групова та індивідуальна орієнтація)

118. Сутність, принципи й особливості міжнародної економічної діяльності в
Україні.
В 1991 році ВР України прийняла закон про зовнішньоекономічну діяльність.
Він заклав основу правового регулювання міжнародної економічної діяльності.
Терміну МЕД в українській термінології відповідає ЗЕД.
Зовнішньоекономічна діяльність - діяльність суб'єктів господарської діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності, побудована на взаємовідносинах між ними, що має місце як на території
України, так і за її межами;

Суб'єкти господарської діяльності України та іноземні суб'єкти господарської діяльності при здійсненні ЗЕД керуються такими принципами:

Принципом суверенітету народу України у здійсненні ЗЕД, що полягає у: виключному праві народу України самостійно та незалежно здійснювати
ЗЕД на території України, керуючись законами, що діють на території
України; обов'язку України неухильно виконувати всі договори і зобов'язання України в галузі МЕВ;

Принципом свободи зовнішньоекономічного підприємництва, що полягає у: праві суб'єктів ЗЕД добровільно вступати у зовнішньоекономічні зв'язки; праві суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності здійснювати її в будь-яких формах, які не заборонені законами України; додержанні при здійсненні
ЗЕД порядку, встановленого законами України; виключному праві власності суб'єктів ЗЕД одержані ними результати зовнішньоекономічної діяльності;

Принципом юридичної рівності і недискримінації, що полягає у: рівності перед законом всіх суб'єктів ЗЕД, незалежно від форм власності, в тому числі держави, при здійсненні ЗЕД; забороні будь-яких, крім передбачених законами дій держави, результатом яких є обмеження прав і дискримінація суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, а також іноземних суб'єктів господарської діяльності за формами власності, місцем розташування та іншими ознаками; неприпустимості обмежувальної діяльності з боку будь-яких її суб'єктів, крім випадків, передбачених цим Законом;

Принципом верховенства закону, що полягає у: регулюванні ЗЕД тільки законами України; забороні застосування дій місцевих органів, що у будь- який спосіб створюють для суб'єктів ЗЕД умови менш сприятливі, ніж ті, які встановлені законами України;

Принципом захисту інтересів суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, який полягає у тому, що Україна як держава: забезпечує рівний захист інтересів всіх суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та іноземних суб'єктів господарської діяльності на її території згідно із законами України; здійснює рівний захист всіх суб'єктів ЗЕД України за межами України згідно з нормами міжнародного права; здійснює захист державних інтересів України як на її територіі, так і за її межами лише відповідно до законів України, умов підписаних нею міжнародних договорів та норм міжнародного права;

Принципом еквівалентності обміну, неприпустимості демпінгу при ввезенні та вивезенні товарів.

119. Суб’єкти міжнародної економічної діяльності України. Правові форми українських та іноземних підприємств.
В 1991 році ВР України прийняла закон про зовнішньоекономічну діяльність.
Згідно нього суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності в Україні є: фізичні особи
- громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, які мають цивільну правоздатність і дієздатність згідно з законами України і постійно проживають на території України;

- юридичні особи, зареєстровані як такі в Україні і які мають постійне місцезнаходження на території України (підприємства, організації та об'єднання всіх видів, включаючи акціонерні та інші види господарських товариств, асоціації, спілки, концерни, консорціуми, торговельні доми, посередницькі та консультаційні фірми, кооперативи, кредитно-фінансові установи, міжнародні об'єднання, організації та інші), в тому числі юридичні особи, майно та/або капітал яких є повністю у власності іноземних суб'єктів господарської діяльності;

- об'єднання фізичних, юридичних, фізичних і юридичних осіб, які не є юридичними особами згідно з законами України, але які мають постійне місцезнаходження на території України і яким цивільно-правовими законами
України не заборонено здійснювати господарську діяльність;

- структурні одиниці іноземних суб'єктів господарської діяльності, які не є юридичними особами згідно з законами України (філії, відділення, тощо), але мають постійне місцезнаходження на території України;

- спільні підприємства за участю суб'єктів господарської діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності, зареєстровані як такі в Україні і які мають постійне місцезнаходження на території України;

- інші суб'єкти господарської діяльності, передбачені законами
України.

- Україна в особі її органів, місцеві органи влади і управління в особі створених ними зовнішньоекономічних організацій, які беруть участь у зовнішньоекономічній діяльності, а також інші держави, які беруть участь у господарській діяльності на території України, діють як юридичні особи.

120. Види міжнародної економічної діяльності підприємств України.
В 1991 році ВР України прийняла закон про зовнішньоекономічну діяльність.
Цей закон передбачає такі види міжнародної економічної діяльності:

- експорт та імпорт товарів, капіталів та робочої сили;

- надання суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності України послуг іноземним суб'єктам господарської діяльності, в тому числі: виробничих, транспортно-експедиційних, страхових, консультаційних, маркетингових, експортних, посередницьких, брокерських, агентських, консигнаційних, управлінських, облікових, аудиторських, юридичних, туристських та інших, що прямо і не заборонені законами України; надання вищезазначених послуг іноземними суб'єктами господарської діяльності суб'єктам ЗЕД України;

- наукова, науково-технічна, науково-виробнича, виробнича, навчальна та інша кооперація з іноземними суб'єктами господарської діяльності; навчання та підготовка спеціалістів на комерційній основі;

- міжнародні фінансові операції та операції з цінними паперами у випадках, передбачених законами України;

- кредитні та розрахункові операції між суб'єктами ЗЕД та іноземними суб'єктами господарської діяльності; створення суб'єктами ЗЕД банківських, кредитних та страхових установ за межами України; створення іноземними суб'єктами господарської діяльності зазначених установ на території України у випадках, передбачених законами України;

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
Новости
Мои настройки


   рефераты скачать  Наверх  рефераты скачать  

© 2009 Все права защищены.